ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A.MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE W CZASIE PANDEMII

Home/Aktualności/ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A.MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE W CZASIE PANDEMII

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A.MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE W CZASIE PANDEMII

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A.MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE W CZASIE PANDEMII.

 

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. 
 2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. 
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane. 
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów. 
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. 
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, wiatrołap przy wejściu głównym), zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
  o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
  przy wejściu do placówki.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki jest  ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 7. W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły uczniowie klas będą przychodzić do szkoły na różne godziny lekcyjne.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły) , przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 
 9. Wprowadza się różne godziny na spożywanie posiłków dla uczniów poszczególnych klas. 
 10. Sale lekcyjne, korytarze szkolne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę
 11. Uczniowie uczą się w przydzielonych na stałe salach lekcyjnych. 
 12. Uczniowie danej klasy szkolnej uczą się w wyznaczonej na stałe sali lekcyjnej (poza takimi przedmiotami jak informatyka)
 13. N-le klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
By | 2020-08-28T10:51:01+01:00 26 sierpnia, 2020|Aktualności|Możliwość komentowania ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A.MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE W CZASIE PANDEMII została wyłączona

About the Author: