Nasza Szkoła

Home/Nasza Szkoła
Nasza Szkoła 2017-05-05T11:06:20+01:00

Szkoła nasza liczy sobie już 99 lat,

Uczęszcza do niej młodzieży kwiat

Zaszczyt, to dla nas być uczniami „Trójki”

W dziennikach naszych próżno szukać jedynki czy dwójki.

 

By cieszyć się, w szkole powodów bez liku

Z pedagogów i dobrych stopni w dzienniku.

 

Postępować szlachetnie szkoła nas uczy,

Wszystkie złe cechy charakteru wykluczy.

Być najlepszymi uczniami możemy

I to za punkt honoru postawić chcemy.

 

W murach naszej szkoły, która jest duża,

Przewija się tysiące głów uczniowskich jak burza.

 

Powodów do dumy mamy wiele,

Sprawili to nasi nauczyciele.

Na szwank dobrego imienia szkoły nie narażamy,

Zawsze i wszędzie uczciwie wygrywamy.

 

Nasza szkoła przynosi chlubę Ostrołęce,

I nie ma w tym mieście takiej szkoły więcej.

Nasza szkoła ma już 96 lat. Jej początek to czasy odległe, bo rok 1916. Nasza Ojczyzna była wówczas w niewoli trzech zaborców: Rosji, Prus i Austrii.

Początkowo „Trójka” mieściła się w prywatnym domu przy ulicy Wiejskiej. Była to szkółka kilkuklasowa, jednak zaczęła się rozrastać.

Podczas II wojny światowej, gdy zajęcia zawieszono, wielu uczniów stanęło do walki, a nauczyciele prowadzili tajne nauczanie dzieci polskich.

1 września 1962 r. uczniowie rozpoczęli zajęcia w nowym, pięknym budynku. Doszło do tego dzięki zaangażowaniu rodziców oraz nauczycieli. Wówczas uczyło się w naszej szkole 400 uczniów, pracowało 18 nauczycieli.

Rok 1980 to kolejna ważna data w historii „Trójki”. Przy szkole pojawiło się nowe boisko sportowe. W tym samym roku uroczyście otwarto Szkolną Izbę Pamięci Narodowej. Młodzież i nauczyciele zgromadzili dużą ilość dokumentów i pamiątek obrazujących dzieje Ostrołęki, Kurpiowszczyzny i ostrołęckiej kolei.

W 1981 r. młodzież szkolna przywiozła gródki ziemi z pól bitewnych Westerplatte, Gdyni, Oksywia i Helu.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było wprowadzenie w roku szkolnym 1989/90 nauki religii. Nasza szkoła była pierwszą placówką w ówczesnym województwie ostrołęckim, w której prowadzono ponownie naukę religii.

Od kilku lat stanowimy Zespół Szkół Nr 3. W budynku mieści się więc 6-letnia szkoła podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum.

Od  kilku lat mamy nową salę gimnastyczną, z której jesteśmy dumni.

Obecnie w szkole uczy się około sześciuset uczniów, ich edukacją zajmuje się 46 nauczycieli.

W okresie swej ponad osiemdziesięcioletniej działalności szkoła wniosła duże zasługi dla rozwoju ostrołęckiego środowiska. Dzięki odpowiedniej pracy dydaktyczno-wychowawczej uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce.

Ogromną rolę w życiu naszej szkoły odgrywają zajęcia pozalekcyjne. Na nich nauczyciele przygotowują nas do konkursów przedmiotowych.

Wiodącą rolę w organizowaniu życia szkolnego, wyrabianiu inicjatywy, samorządności, aktywności, pełni Samorząd Uczniowski. Przygotowuje on uroczystości szkolne, wymienia doświadczenia z samorządami szkół miejskich. Przedstawiciele samorządu organizują konkursy oraz dyskoteki.

Aktywnie działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie koła pełnią dyżury podczas dożywiania uczniów, organizują współzawodnictwo klas w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetycznego wyglądu sal lekcyjnych.

Organizacją turystyki zajmuje się Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Jego podstawowym zadaniem jest budzenie umiłowania ojczystego kraju poprzez organizowanie wycieczek i rajdów.

Wdrażaniem do ochrony środowiska naturalnego zajmuje się szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Członkowie koła uczestniczyli w zadrzewianiu terenów leśnych. Widoczna jest troska uczniów o ukwiecenie terenu przed szkołą oraz w budynku.

Młodzież bierze także udział w zajęciach sportowych, śpiewa w szkolnym chórze Tortorella, tańczy w zespole działającym przy szkole.

Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 jest pan Marek Wółkowski, a funkcję wicedyrektora pełni pani Katarzyna Samsel.

Od niedawna nasza szkoła nosi imię Adama Mickiewicza.

Mam zaszczyt wszystkim ogłosić,

że w szkole jest wiedzy dosyć.

Szkoła moja ma 91 lat.

Chodził do niej mój tata i brat,

A teraz chodzę i ja.

 

Szkoło, bądź nam domem,

Drzwi swoje otwórz szeroko.

I naszą dziecięcą radość

Przyjmij z ochotą.

 

Codziennie przyglądam się Tobie z radością

Ze jesteś największym dobrem.

Nadzieją nam jesteś i olbrzymią wiedzą.