Deklaracja dostępności

Home/Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 2020-09-23T21:48:08+01:00

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat szkoły.
 • E-mail: nasza_3ostroleka@interia.pl
 • Telefon: 29 760 24 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 551-79-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy I. J. Skowrońskiego, prowadzą do niego jeden schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe i miejscami dla osób niepełnosprawnych.
3.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i sekretariatu.
4.W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
5.W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6.W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.