Statut

Home/Statut
Statut 2021-02-15T20:59:59+01:00

Załącznik

do uchwały nr  / 20   / 20

z dnia ……………..

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Adama Mickiewicza

w Ostrołęce

 

 

 

Statut 

Szkoły  Podstawowej  nr  3

im. Adama Mickiewicza

w Ostrołęce

 

 

 

 

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.

                                                                                                                 Adam Mickiewicz

 

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§  1.

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrołęce, zwana dalej „szkołą” jest szkołą publiczną, która kształci i wychowuje dzieci w 8-letnim cyklu kształcenia.
 2. Siedziba szkoły mieści się w Ostrołęce przy ulicy Skowrońskiego 8.

 

§ 2.

 1. Szkoła Podstawowa używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa Nr 3
  im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce, ul. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka”.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) oraz pełnej pieczęci nagłówkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.
 2. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 4.

W szkole organizowane są klasy sportowe.

 

§ 5.

Postanowienia statutu dotyczące rodziców stosuje się odpowiednio do prawnych opiekunów ucznia oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§ 6.

 1. Szkoła jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.
 2. Szkoła jako jednostka budżetowa gromadzi dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Dochody te noszą nazwę „dochody własne” jednostek budżetowych. Zasady ich gromadzenia i wydatkowania określają odrębne przepisy.

 

§ 7.

Szkoła może wynajmować lub udostępniać swoje pomieszczenia na zasadach określonych przez organ prowadzący.

 

§ 8.

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)
  na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§  9.

Zasady funkcjonowania w szkole  związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 10.

Szkoła posiada imię, sztandar, hymn, logo i własny ceremoniał.

 

§ 11.

Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 12.

 1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania z wykorzystaniem dziennika w postaci elektronicznej.
 2. Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego określa regulamin.

 

§ 13.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

 

§ 14.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności są to:
 • kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie,
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,

duchowego i fizycznego,

 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

 

 1. Cele, o których mowa w ust. 1. osiągane są poprzez:
 2. a) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
  w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,
 3. b) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami

współżycia społecznego,

c)przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz

świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,

 1. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

§ 15.

 

 1. Do zadań szkoły należy:

 

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

realizacja ustalonych podstaw programowych;

2) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

5) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

6) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 

 1. Szkoła realizuje zadania poprzez:

1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i nauczycielowi;

2)uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i Poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju z uwzględnienie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ;

3) Stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

 1. umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania;
 2. dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
 3. dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
 4. umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie

samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;

 1. stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły Podstawowej w następujących formach:
 2. uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 3. stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy materialnej Szkoły Podstawowej;
 4. systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, rajdach, wycieczkach, innych formach spędzania wolnego czasu;
 5. monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły Podstawowej;
 6. współpraca z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań;

 

 1. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny.

 

 • Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców
  w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej, dojrzałej osobowości oraz uważnej ochronie przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat , w okresie ich rozwijającej się samodzielności.

 

 • Celem działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:
 1. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu
  i życzliwości;
 2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych ;
 3. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów;
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
 5. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni;

 

 • Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo – profilaktycznym szkoły jest:
 1. Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach I, IV, VII – jeden dzień poświęcony na zajęcia z budowania zespołu klasowego, a w pozostałych przeprowadzenie cyklu pięciu zajęć dotyczących budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdu klasowego;
 2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych;
 3. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych koleżeństwu, pracy zespołowej;
 4. Tworzenie kontraktów klasowych w oparciu o ogólnoszkolne normy i zasady;
 5. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych;
 6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, szczególnie budowania relacji z uczniami i rodzicami;
 7. Doskonalenie współpracy rodzic – wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel – rodzic – pedagog;
 8. Organizowanie konsultacji nauczycieli dla rodziców;
 9. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez konsultacje, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, warsztaty;
 10. Uaktualnienie i wdrożenie zasad współpracy z rodzicami;
 11. k) Realizacja treści wychowawczo – profilaktycznych dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach starszych na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 12. l) Organizowanie imprez szkolnych propagujących zdrowy styl życia;

ł) Przygotowanie i realizowanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych;

 1. Prowadzenie edukacji wśród rodziców na temat zdrowia fizycznego
  i psychicznego dzieci i młodzieży;
 2. Prowadzenie edukacji wśród uczniów dotyczących przeciwdziałania palenia tytoniu
  i stosowania różnych używek;
 3. Udział w projektach, akcjach charytatywnych, wolontariacie;
 4. Zapoznawanie uczniów i rodziców oraz systematyczne przypominanie o obowiązujących w szkole normach społecznych oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania;
 5. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie;
 6. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy – negocjacje, mediacje;
 7. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów mających problemy
  w zachowaniu;
 8. Organizowanie spotkań z policjantami, pracownikami Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, ratownikami WOPR, pracownikami kolei na temat bezpiecznych zachowań;
 9. Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy;
 10. Organizowanie zespołów wychowawczych w przypadku uczniów często sprawiających trudności wychowawcze;
 11. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom;
 12. Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego;
 13. Organizacja wolontariatu w szkole;
 14. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej;
 15. Wdrożenie systemu nagradzania uczniów za działalność społeczną;
 16. Prowadzenie współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym;
 17. Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych i kulturalnych w szkole oraz wyjść na uroczystości miejskie związane ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych;
 18. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej;
 19. Organizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach międzyszkolnych;
 20. Realizowanie w każdym roku 3 godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom;
 21. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych zwiększaniu samoświadomości uczniów oraz nauce zachowań asertywnych;
 22. Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w Internecie;
 23. Przygotowanie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności;
 24. Organizowanie wycieczek, rajdów, konkursów szkolnych, imprez klasowych;
 25. Zachęcania uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych oraz zawodach sportowych;
 26. Prowadzenie współpracy z instytucjami, innymi szkołami, środowiskiem lokalnym;
 27. Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej;
 28. Prowadzenie pogadanek dla rodziców w celu poszerzenia wiedzy na temat prawidłowości i zaburzeń rozwoju psychicznego oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych;
 29. Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna);
 30. Zachęcanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia z zakresu nowoczesnych działań profilaktycznych;
 31. Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji w przypadku pojawienia się zachowań ryzykownych;
 32. Propagowanie literatury z zakresu profilaktyki;

 

 • Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo – profilaktycznego oraz stanu zagrożeń wychowawczych dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki.

 

 • Raport z diagnozy, o której mowa w ust.4, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy lata radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.

 

 • Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 1. Szkoła realizuje zadania we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz rodzicom w zakresie:
 1. diagnozowania środowiska wychowawczego;
 2. rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz określania indywidualnych potrzeb uczniów;
 3. rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 4. wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 6. podejmowania działań profilaktyczno –wychowawczych;
 7. wspierania nauczycieli w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 8. udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;

 1. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

uczniów;

 1. wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 2. podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 3. organizowanie zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. organizowania porad, konsultacji i warsztatów dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 5. wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 6. korzystania z orzeczeń i opinii – za zgodą rodziców do celów określonych w odrębnych przepisach;

 

 • innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;
 • innymi instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą;

 

 

 1. Szkoła Podstawowa organizuje naukę religii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami. W zajęciach uczestniczą  uczniowie klas I-VIII po złożeniu pisemnej deklaracji
w  momencie przyjęcia dziecka do szkoły.

 1. Uczniowie klas IV-VIII w uczestniczą w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie po złożeniu pisemnej deklaracji przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

 

Rozdział 3.

Organy Szkoły Podstawowej

 

 

§ 16.

 

Organami Szkoły Podstawowej są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski;

 

§ 17.

 

1.Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na

zewnątrz.

2.Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych

przepisach dla:

 • kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu;
 • kierownika administracyjnego, którym zarządza;
 • kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej

w tym organizowanie zamówień publicznych;

 • organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na

podstawie odrębnych przepisów;

 • dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej;
 • przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 • organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły;

 

3.Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4.Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych jej zadań.

5.Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

6.Dyrektor w celu realizacji powierzonych mu zadań może wydawać zarządzenia.

7.Podczas nieobecności w pracy Dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.

8.Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie Dyrektora, używając własnej pieczątki o treści  wz. Dyrektora.

 

§  18.

 

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą

Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 1. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Szkoły Podstawowej.

 

§ 19.

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor i wszyscy

nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy jej członków.

 

§ 20.

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych

zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

3.Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły

Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce”, który określa :

 • organizację zebrań;
 • sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
 • sposób dokumentowania działań rady;
 • wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne;

 

§ 21.

 

1.Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym

roku szkolnym.

2.Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców. 3.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób

przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce”.

4.Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

 1. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i

problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

 1. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej

działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.

 1. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

 

 

§ 22.

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

2.Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.

Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

 1. trzy-osobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych;
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin

Samorządu Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce” .

4.Samorząd  stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich

współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu

uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

 1. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.
 2. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów może

przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

7.Dyrektor w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek i udziela  odpowiedzi uzasadniając swoje

stanowisko. Termin 30- dniowy ulega zawieszeniu na okres przerw w pracy szkoły

określonych w przepisach o organizacji roku szkolnego.

8.Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działalności wolontariackiej na terenie Szkoły Podstawowej.

 1. Działalność wolontariacka realizowana jest poprzez:
 2. spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową;
 3. imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi;
 4. imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje;
 5. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą

Dyrektora szkoły i pod nadzorem opiekuna samorządu, włączanie się na zasadzie

wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych;

 1. pomoc w organizacji imprez szkolnych;
 2. pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego;

 

 

§ 23.

 

 1. Organy informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach.

2.Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Szkoły

Podstawowej, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając

kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.

3.Kolegialne organy Szkoły Podstawowej mogą zapraszać na swoje posiedzenia

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4.Wszystkie organy Szkoły Podstawowej współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w

granicach swoich kompetencji.

5.Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tych sprawach należy do Dyrektora.

6.Spory między Dyrektorem a innymi organami rozstrzyga komisja, w skład której wchodzi:

po jednym przedstawicielu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i opiekun Samorządu.

Rozstrzygnięcie komisji zapada większością głosów.

7.Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły:

1) konflikt NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

 1. indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem;
 2. wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą;
 3. wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem;
 4. spotkanie stron konfliktu z dyrektorem;

2) konflikt WYCHOWAWCA – UCZEŃ:

 1. indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem;
 2. rozmowa z wicedyrektorem;
 3. rozmowa stron konfliktu z dyrektorem;

3) konflikt NAUCZYCIEL – DYREKTOR:

 1. powołuje się komisję rozjemczą w składzie: po jednym przedstawicielu związków

zawodowych działających w szkole, trzech bezstronnych przedstawicieli Rady

Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych rozwiązań;

4) konflikt NAUCZYCIEL – RODZIC:

a)rozmowa stron konfliktu z wychowawcą;

 1. rozmowa dyrektora lub wicedyrektora ze stronami konfliktu;
 2. powołanie komisji rozjemczej w składzie: przedstawiciel dyrekcji, po jednym

przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej i strony konfliktu;

 • konflikt DYREKTOR – RODZIC:

powołuje się komisję rozjemczą w składzie: dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i strony konfliktu;

 • konflikt UCZEŃ – UCZEŃ:
 1. rozmowa z wychowawcą;
 2. rozmowa z pedagogiem;
 3. rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły;
 • konflikt UCZEŃ – RODZIC:
 1. rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku, gdy uczeń i rodzic związani są z tą samą klasą);
 2. spotkanie rodzica ucznia i rodzica (stron w sprawie) z pedagogiem i wicedyrektorem lub Dyrektorem;

 

 

Rozdział 4.

Organizacja Szkoły Podstawowej

 

§ 24.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć

obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.

 1. Liczbę uczniów w oddziałach klas I – VIII określają przepisy prawa oświatowego i ustalenia między Dyrektorem a organem prowadzącym.
 2. Oddziałem opiekuje się wychowawca.
 3. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się

oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 25.

 

 1. W Szkole Podstawowej są utworzone następujące stanowiska kierownicze:
 2. wicedyrektor;
 3. kierownik gospodarczy;
 4. główna księgowa;
 5. Podziału zadań między Dyrektorem a wicedyrektorem dokonuje Dyrektor.

3.Tworzenie dodatkowych miejsc wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych

wymaga zgody organu prowadzącego.

4.W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku

nieobecności także wicedyrektora inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 26.

 

1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.

3.Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.

 1. W wyjątkowych sytuacjach, na czas ściśle określony, Dyrektor może zmienić czas trwania

godziny zajęć lub rozpoczynania zajęć dydaktycznych bądź skrócić długość trwania przerw.

 

§ 27.

 

1.Oddziały dzieli się obowiązkowo na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych

planów nauczania.

 1. Organ prowadzący może wyrazić zgodę na nieobowiązkowe podziały oddziałów na grupy.

 

§ 28.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie

ramowych planów nauczania.

2.W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację

zajęć edukacyjnych.

 

§ 29.

 

 1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia

specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. Uczniom objętym kształceniem

specjalnym szkoła zapewnia:

 • realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego

zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;

 • zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy:
 1. form prezentowania wiedzy i umiejętności;
 2. b) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;
 3. c) zadawania prac domowych;
 4. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.
 5. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

 

§ 30.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej może powoływać zespoły nauczycieli na czas określony lub nieokreślony.

3.Pracą zespołu kieruje lider powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

4.Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

Podsumowanie  pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym

zebrania Rady Pedagogicznej.

 

§ 31.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu,

Szkoła Podstawowa organizuje opiekę w świetlicy.

 1. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej podczas nieobecności ich rodziców w domu spowodowanej pracą zawodową lub innymi okolicznościami wymagającymi

zapewnienia opieki w szkole.

 1. Czas pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor dostosowując go do potrzeb rodziców oraz

możliwości organizacyjnych Szkoły Podstawowej.

4.Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym

zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole.

5.Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej

niż 25 uczniów.

6.W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia rozwijające zainteresowania

i uzdolnienia.

 • Organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu pracy domowej;
 • Organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów;
 • Tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów;
 • Organizowanie zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny;
 • Szczegółowe zasady organizacji i przebywania uczniów określa regulamin świetlicy

zatwierdzany przez Dyrektora;

 • Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek przestrzegać regulaminu świetlicy;

7.Świetlica szkolna pracuje na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną;

8.Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły przed godziną 7:40 zobowiązani są do samodzielnego lub pod opieką rodziców udania się do świetlicy szkolnej do  czasu rozpoczęcia dyżurów przez nauczycieli na korytarzach szkolnych.

 

§ 32.

 

 1. W szkole działa biblioteka szkolna. W bibliotece są gromadzone podręczniki, materiały

edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Biblioteka pracuje na

podstawie planu zatwierdzonego przez radę Pedagogiczną.

 1. Zadaniem biblioteki jest:
 2. wspomaganie procesu nauczania i wychowania;
 3. wspomaganie realizacji edukacji medialnej uczniów w celu przygotowania dzieci do

twórczego i krytycznego odbioru mediów, aby przekaz, który do nich dociera, był jak

najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy;

 1. rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez

podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak:

organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatówczytelniczych;

 1. wspieranie inicjatyw twórczych uczniów;
 2. przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł;
 3. udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej;
 4. popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy nauczycieli i rodziców;
 5. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów.
 6. Biblioteka działa na podstawie Regulaminu biblioteki, który określa prawa i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki.
 7. Regulamin biblioteki zatwierdza Dyrektor.
 8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 9. Godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb uczących się dzieci ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i samorządem Uczniowskim.

 

 

§ 33.

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać:
 1. uczniowie;
 2. nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 3. rodzice;
 4. inne osoby – za zgodą Dyrektora;

 

§ 34.

 

Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i przygotowanie do udostępniania

zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

 

§ 35.

 

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:
 2. tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych;
 3. nauczyciel bibliotekarz: pomaga uczniom w doborze literatury, udziela porad bibliograficznych, udostępnia uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzi indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze;
 4. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:
 5. poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych;
 6. uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów nauczycieli;
 7. gromadzenia scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli;
 8. poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat dla nauczycieli;
 9. tworzenia kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli;
 10. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:
 11. udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności
  i niepowodzeń szkolnych;
 12. udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu ich preferencji czytelniczych;
 13. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce

1) Podręczniki są ewidencjonowane w księdze inwentarzowej księgozbioru podręcznego w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330).

2) Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy

3) Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki szkolnej: przechowywać je w okładce, nie dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń, chronić przed zniszczeniem lub utratą.

4) Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. Podręcznik zwraca uczeń lub jego rodzic w porozumieniu z wychowawcą.

5) Pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6)Nadzór nad tym zadaniem sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki.

7)W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej rodzice ucznia zwracają koszt zakupu podręczników lub innych materiałów edukacyjnych, wpłacając ich równowartość na wskazany rachunek bankowy

8) Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły.

 

 

§ 36.

 

 1. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej określone są w regulaminie zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.
 4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach ustala Dyrektor.
 5. Na terenie Szkoły Podstawowej może działać sklepik szkolny.

 

 

§  37.

 

1.Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów po pozytywnym

zaopiniowaniu przez organy szkoły i ujęte w arkuszu organizacyjnym. Istnieje możliwość

organizowania zajęć dodatkowych niepłatnych lub płatnych z innych źródeł.

2.Na terenie szkoły organizowane są zajęcia pozalekcyjne:

 • zwiększające szanse edukacyjne uczniów: praca z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce;
 • inne zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów;
 1. Na terenie szkoły mogą być organizowane także inne odpłatne zajęcia.
 2. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3, za zgodą rodziców.

5.Wszelkiego rodzaju dodatkowe zajęcia ponad program np.: spotkania,  spektakle, zajęcia związane z projektem itp. muszą być akceptowane przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów SP nr 3 w Ostrołęce.

 

§ 38.

 

 1. Szkoła Podstawowa może organizować dla uczniów wycieczki oraz inne imprezy szkolne.
 2. Wycieczki oraz inne imprezy szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach (procedurach) ich organizowania. Każda planowana impreza lub wycieczka szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora lub wicedyrektora i przez niego zatwierdzona.

 

§ 39.

 

1.Szkoła Podstawowa organizuję opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

 1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prowadzone są

zajęcia specjalistyczne. Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych szkoły,
a zasady organizowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

§ 40.

 

 1. Szkoła Podstawowa współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania
  i profilaktyki z poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci.
 2. Szkoła Podstawowa w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą w stosunku do rodziców:
 3. świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka;
 4. umożliwia rodzicom zgłaszanie propozycji dotyczących ewaluacji działalności szkoły;
 5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie

nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców

opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 41.

 

 1. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.

 1. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia Szkoły Podstawowej zgodne jest z przepisami BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele ponoszą odpowiedzialność podczas zajęć

obowiązkowych i pozalekcyjnych.

 1. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 2. Regulamin dyżurów ustala i zatwierdza Dyrektor.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie

pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami.

 1. Dzieci które nie ukończyły 7 roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły i odbierane z placówki osobiście przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione (na podstawie pisemnego oświadczenia) zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nazwę, numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej do odbioru dziecka.

9 Dziecko może być odebrane przez osobę wskazaną w upoważnieniu  złożonym w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrołęce za okazaniem dowodu tożsamości (osoba upoważniona musi być powyżej 18 roku życia).

10 Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Szkoły Podstawowej przez upoważnioną przez nich osobę.

 1. Pracownicy Szkoły Podstawowej odmawiają wydania dziecka osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia lub może wzbudzać obawy co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze ze Szkoły Podstawowej do domu (np. będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, w wyjątkowych sytuacjach może to być upoważniony przez Dyrektora pracownik Szkoły Podstawowej, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka o odpowiedniej godzinie po skończonych zajęciach, to dziecko zostanie przyprowadzone do świetlicy szkolnej, gdzie będzie czekało na rodzica/opiekuna prawnego do zakończenia pracy świetlicy.

 

§ 42.

 

 1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2.Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy

przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń

gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy;

3.Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły.

4.Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.5.O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców i Dyrekcję Szkoły.

6.Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

7.Wejście na teren szkoły  zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób nieuprawnionych ( karta szkolna umożliwiająca wejście do szkoły).

8.W szkole działa monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.  Jakiekolwiek wykorzystanie zgromadzonych informacji możliwe jest jedynie za zgodą Dyrektora Szkoły. Pozostałe procedury dotyczące monitoringu są ujęte w regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrołęce

 1. Wykonywanie zdjęć , nagrywanie filmów na terenie szkoły może się odbywać tylko za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce.
 2. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na:

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

2)  szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

3) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych;

 

§ 43.

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.
 2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej
  i kierunku kształcenia.
 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:
 • prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
 1. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
 2. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym;
 3. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
 • upowszechniania wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym
  i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia;
 1. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego oraz nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z tego zakresu.
 2. 5. Obowiązek realizacji doradztwa zawodowego   spoczywa na wszystkich nauczycielach zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama  Mickiewicza w Ostrołęce.

 

§ 44

 

 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez „Szkolny Wolontariat’’ (zwany dalej SW) prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych. Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W ramach działalności SW uczniowie klas starszych w szczególności:
 • zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
  i bezinteresownej pomocy innym;
 • rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia szkolnego

i lokalnego;

 • są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz szkoły i środowiska pozaszkolnego;
 • wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
 • promują ideę wolontariatu w szkole;
 • inspirowani są do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • rozwijają swoje zainteresowania;
 • kształtują umiejętność działania zespołowego;

10) zdobywają doświadczenie w różnych dziedzinach;

11) współdziałają z organizacjami społecznymi;

 1. Szkolnym Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – opiekun SW.
 2. Opiekun SW wraz z wolontariuszami ustala plan pracy na dany rok szkolny i przedstawia go Dyrektorowi szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustala wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania wpisu.
 4. Szkolny Wolontariat będzie realizował zadania poprzez:
 • przybliżenie młodzieży szkolnej idei wolontariatu podczas umówionych spotkań;
 • umożliwianie rozpoznawania własnych motywacji do pracy;
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
 • zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Wolontariatu na stronie internetowej szkoły;
 • wywieszanie informacji o pracy SW w miejscu do tego przeznaczonym;
 • poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej;
 1. Sposoby ewaluacji:
 • sprawozdanie z pracy SW na koniec roku szkolnego;
 • rejestr i dokumentacja akcji, w których brali udział wolontariusze;
 • informacje na stronie internetowej szkoły z bieżących akcji;
 • podziękowania za pracę wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w pracę w SW;

 

 

§ 45.

 

 1. Podczas pobytu ucznia w szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
 2. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą nauczyciela, uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych.
 3. Za przyniesiony do szkoły sprzęt tj.: telefony komórkowe oraz urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń

elektronicznych podczas wycieczek i imprez szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

 1. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3, aparatu

fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe na terenie szkoły

jedynie za zgodą Dyrektora Szkoły oraz osoby nagrywanej lub fotografowanej.

Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

 

Rozdział 5.

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

§ 46.

 

Zadania nauczycieli.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalny form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wyborów odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udziału w gromadzeniu innych niezbędnych

środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

 • wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości

psychofizycznych ucznia;

 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 • uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie

oceniania;

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnętrznym ocenianiem;

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnętrznym Ocenianiu;

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do

udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów ujętych w regulaminach wewnętrznych;

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie zobowiązującymi przepisami, a także potwierdzanie własnoręcznym wpisem do

e-dziennika odbytych zajęć;

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności

osobistej ucznia;

24)przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

25)przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

3.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania ucznia;

3)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym;

4)inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły;

 

§ 47.

 

Zadania wychowawców klas.

 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
  a w szczególności:

1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie e celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego

organizowania sobie pracy;

13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy

mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszania przez wychowanków zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy z przyczyn obiektywnych opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnianiu

materiału;

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

17)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

18)wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

19)współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

20)udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

3.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik);

5) prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy;

6) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

 

 

§ 48.

 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2)aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm;

3) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;

 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora.
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi
  i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpi po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 5. Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, prowadzenie w wyznaczonych salach lekcyjnych zajęć oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązujących w Szkole.
 9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba-udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia oraz dyrekcję szkoły poprzez zgłoszenie do sekretariatu;

4) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

5) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

6) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej;

 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia;

 

§ 49.

Zadania bibliotekarza.

1.W szkole podstawowej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.

 1. Do szczególnych zadań bibliotekarza należy:

1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie, konserwowanie I udostępnianie zasobów bibliotecznych w tym księgozbioru, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zasobów i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki;

3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

4) prowadzenie zajęć dla uczniów z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

5) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych;

6) dbanie o bezpieczeństwo zasobów i ich  stan;

7) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji;

8) opracowanie na dany rok szkolny rocznego planu działania;

9) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia się;

10) organizowanie akcji i konkursów w celu zachęcania uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych; rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, w tym podtrzymywania tożsamości narodowej;

11) udział w kontroli księgozbioru (skontrum);

 

§ 50.

 

Zadania pedagoga.

 1. W szkole podstawowej może być zatrudniony za zgodą organu prowadzącego pedagog.
 2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju ucznia i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.
 3. Do szczególnych zadań pedagoga należy:

1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;

2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom;

3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego;

4) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami szkoły podstawowej i innymi instytucjami;

6) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej;

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki;

8) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

9) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki i niedostosowaniu społecznego oraz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci miedzy innymi narkomanii i alkoholizmowi, współpracuje w tym zakresie z policją, poradniami i w razie potrzeby sądami (kuratorami);

10) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

11) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej w stosunki do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły Podstawowej oraz prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

 

§ 51.

 

Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i

pozaszkolnym ucznia;

6) wspieranie wychowawców oddziałów oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów

problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-  profilaktycznego Szkoły Podstawowej;

 

§ 52.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy

głośnej i pisma;

 • diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy

logopedycznej;

 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
  z programu wychowawczego Szkoły Podstawowej i programu profilaktyki;

 

 

§ 53.

 

Do zadań nauczyciela specjalisty należy w szczególności:

 • prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających opinię lub orzeczenie PPP;
 • pisemne informowanie wychowawców o efektywności funkcjonowania na zajęciach

specjalistycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na  14 dni przed końcem każdego semestru;

 

 

§ 54.

 

Zadania pracowników administracyjnych.

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
  i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

 

Rozdział 6.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego

 

§ 55.

 

 1. Podstawowym celem wewnętrznego oceniania jest :
 2. a) pomoc uczniom w rozpoznaniu uzdolnień, rozwijaniu umiejętności i motywowaniu do dalszej pracy;
 3. b) uświadomienie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny;
 4. c) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

 1. Podstawowe zasady oceniania.

1)W terminie do 30 IX każdego roku szkolnego nauczyciele-wychowawcy informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy informuje o zasadach oceniania zachowania a nauczyciele prowadzący zajęcia przedmiotowych zasadach oceniania;

Rodzice, prawni opiekunowie są zobowiązani do

– zapoznania się z WO;

– kontrolowania na bieżąco postępów w nauce swojego dziecka;

– rzetelnego kontrolowania frekwencji swojego dziecka w szkole;

– uczestniczenia w zebraniach klasowych, a w razie potrzeby utrzymywania stałych kontaktów z wychowawcą;

– usprawiedliwiania nieobecności dziecka maksymalnie w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia nieobecności;

– zwalniania dziecka z zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach (pisemnie w formie papierowej  lub elektronicznej (dziennik), ustnie;

– odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane w szkole przez dziecko;

2) Oceniane są umiejętności i wiadomości;

3) Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, postępach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się; Ocena ma pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywować go do

dalszych postępów i dostarczyć rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. Istnieje możliwość  ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Ocenianie bieżące przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz pokonywaniu trudności;

4) Na ocenę nie mają wpływu zachowanie i cechy osobowościowe ocenianych;

5) Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej;

6) Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen;

7) Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzenia umiejętności i wiedzy /nie dotyczy dyslektyków/;

8) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu;

9) Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki , muzyki , techniki , informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W klasach sportowych ocenę semestralną wystawia nauczyciel realizujący podstawę programową po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących określone dyscypliny sportowe;

10) Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel zobowiązany jest do respektowania wskazań  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe;

11) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej spełniającej warunki, o których mowa w zwalnianiu ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacji wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

12)Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolny planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny  klasyfikacji zachowania, zgodnie z par. 12 ust. 4 i par. 13. 5;

13) Uczeń oceniany jest na bieżąco, ( co najmniej 5 ocen cząstkowych z przedmiotu w semestrze).

 

Stosuje się różne formy oceniania:

 1. prace, ćwiczenia wykonywane przez ucznia w toku lekcji;
 2. prace wykonywane w domu;
 3. ustne wypowiedzi uczniów;
 4. sprawdziany pisemne, których treść odpowiada założonym efektom końcowym;
 5. aktywność na lekcji;
 6. estetyka i kompletność zeszytu lub ćwiczeń;
 7. inne formy, ustalone przez nauczyciela, wynikające ze specyfiki przedmiotu;

14) Rodzice są informowani o osiągnięciach uczniów:

 1. na zebraniach klasowych;
 2. na spotkaniach podczas dni otwartych;
 3. na zebraniach semestralnych;
 4. d) na spotkaniach indywidualnych z wychowawcą i nauczycielami;
 5. e) za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

15) Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną ocenę;

16) Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac uczniów w terminie

możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie;

17) Uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen 4, 75 i ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje list, świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Uczeń, który uzyskał   średnią 5,0  i ocenę wzorową z zachowania, otrzymuje nagrodę ufundowaną przez RR;

18)Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii albo etyki, uzyskaną ocenę wlicza się do średniej ocen, o której mowa w punkcie 17. Jeżeli uczeń uczestniczył w zajęciach z obu przedmiotów do średniej wlicza się ocenę ustalaną jako średnią zaokrągloną w górę do liczby całkowitej;

19) We wszystkich klasach nauczania zintegrowanego w ocenianiu bieżącym stosujemy

obowiązującą skalę ocen. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, zarówno w stosunku do osiągnięć, jak i do zachowania ucznia;

20) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej

Otrzymują zdanych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną;

21) Stosuje się ocenianie kształtujące;

 

§  56.

 

 Sytuacje oceniania.

 

 1. W Szkole Podstawowej Nr 3 rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się nie później niż 31 stycznia, a drugi z końcem roku szkolnego. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbywa się nie później niż  3 dni  przed końcem danego semestru.
 2. Ocenianie śródsemestralne:
 3. a) poszczególne zespoły przedmiotowe określają wynikające ze specyfiki przedmiotu i

jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym

semestrze;

 1. b) ustalone dla każdego przedmiotu formy oceniania muszą być respektowane przez

wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości

wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli

(patrz: kryteria oceniania);

 1. c) w przypadku uczestniczenia w którejś z obowiązujących form oceniania, bez

względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia

osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć  szkolnych z danego przedmiotu nauczania;

 1. w sytuacji przystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z punktem „c” procedury

oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w  toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności;

 1. jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, może to

stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu. W przypadku

nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”;

 1. uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu  w ustalonej formie przez nauczyciela /z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w podpunkcie („d”) w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia,   nauczyciel  uznaje ocenę wyższą;
 2. poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej;
 3. w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie

podlegać powinien nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności;

 1. w trakcie roku szkolnego, w ciągu jednego tygodnia można przeprowadzić nie więcej niż 3 zaplanowane wcześniej prace klasowe, przy czym najwyżej jedną w ciągu dnia;
 2. nauczyciel ma prawo sprawdzić umiejętności i wiadomości ucznia bez wcześniejszej

zapowiedzi najwyżej z trzech ostatnich jednostek tematycznych (kartkówki, odpowiedzi ustne);

 1. w okresie trzech tygodni przed klasyfikacją /semestralną i roczną/ należy ograniczyć

do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzenia osiągnięć, obejmujących

zakres szerszy niż jednostki tematyczne;

 1. z wychowania fizycznego , informatyki lub technologii informatycznej na podstawie

opinii  wydanej przez lekarza  uczeń może być zwolniony decyzja administracyjną  przez

dyrektora szkoły (zamiast oceny wpisujemy „zwolniony” albo „zwolniona” ). Za dopełnienie formalności  dotyczących zwolnienia ucznia z w/w zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel przedmiotu i wychowawca (prawny opiekun ucznia składa wymagane dokumenty do dyrektora szkoły);

ł) w przypadku zwolnienia ucznia z w/w przedmiotów w pierwszym  semestrze uczeń otrzymuje ocenę końcową z drugiego semestru. W przypadku zwolnienia w drugim semestrze uczeń otrzymuje ocenę końcową  – „zwolniony” albo „zwolniona”;

 1. m) istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;
 2. n) uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć bez

wynikających z tego konsekwencji ( negatywna ocena );

 1. po dłuższej nieobecności ucznia w szkole należy dać uczniowi możliwość nadrobienia

zaległości ( karencja 2 tygodnie );

 1. organizacja zajęć z religii i etyki odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym w danym roku szkolnym;
 2. w klasie ósmej uczeń ,aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, musi ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów otrzymać oceny pozytywne oraz przystąpić do egzaminów przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym w danym roku szkolnym;
 3. w klasach IV – VIII wprowadza się przedmiot : „ Wychowanie do życia w rodzinie” ,  decyzję o uczęszczaniu dziecka na w/w lekcję podejmują rodzice – pisemna deklaracja;
 4. jeżeli w danej klasie prowadzone są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, to wszyscy uczniowie danej klasy są zobowiązani do udziału w tych zajęciach. Udział w tych zajęciach nie jest oceniany;
 5. u) uczeń klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 6. v) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy Lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

 

 1. Klasyfikacje.
 2. a) na trzy tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego

rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów nauczania i ocenie

zachowania. W stosunku do ucznia, który przejawia chęć poprawienia oceny i jest to możliwe w  oparciu o jego dotychczasową pracę i uzyskiwane wyniki, nauczyciel ustala w porozumieniu z uczniem zakres i formę poprawy;

 1. b) najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do wystawienia w dzienniku oceny semestralnej /rocznej/.Jest to ocena ostateczna;
 2. c) w przypadku, gdy wystawienie oceny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia jest niemożliwe(szczególna sytuacja losowa) , ocenę wystawia nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły;
 3. d) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne;
 4. e) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, który odbywa się
  w ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w

porozumieniu z uczniem i jego rodzicami;

 1. f) egzamin poprawkowy jest egzaminem składającym się z dwóch części (pisemnej
  i ustnej) ,na podstawie których jest ustalona ocena roczna;
 2. g) egzamin poprawkowy roczny obejmuje wymagania edukacyjne wynikające
  z podstawy programowej w danym roku szkolnym;
 3. h) uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć;

i)uczeń, który zdał egzaminy poprawkowe, otrzymuje promocję;

 1. j) uczeń, który nie zdał egzaminu z jednych z obowiązujących zajęć edukacyjnych, może

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego być promowany do klasy programowo

wyższej pod warunkiem, że zajęcia te są w niej kontynuowane;

 1. k) uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza

komisja powołana przez Dyrektora szkoły;

 

W skład komisji wchodzą:

1.Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły;

2.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu – jako przewodniczący;

 1. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

1) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę

ustaloną przez komisję;

 

Egzamin klasyfikacyjny.

 1. a) do egzaminu klasyfikacyjnego mają prawo przystąpić uczniowie, którzy realizowali

indywidualny  tok nauki, nie byli klasyfikowani z przyczyn usprawiedliwionych;

 1. b) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, natomiast z

formę zadań praktycznych;

 1. c) termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalony przed posiedzeniem klasyfikacyjnym

Rady Pedagogicznej, ale przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

 1. d) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki lub obowiązek

szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) drugi nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

 1. e) zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z dyrektorem

szkoły;

 1. f) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
 2. g) uczeń, który obowiązek szkolny lub obowiązek nauki spełnia poza szkołą, nie jest objęty egzaminem klasyfikacyjnym z obowiązujących zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 3. h) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia /protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

 

 

§  57.

 

Ocenianie semestralne

 1. Ocena bieżąca i oceny klasyfikacyjne ustalane są według następującej skali ustalonej przez MEN;
 2. W rubrykach ocen bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie :

–  plusów i minusów;

–  skrótów :  nb ( nieobecność) ,   zw (zwolniony)  „bp” – oznacza brak poprawy w

odniesieniu do uczniów, którzy podeszli do poprawy sprawdzianu, ale nie uzyskali

wyższej oceny.

 1. W ocenie podsumowującej I semestr (ocenie śródrocznej) dopuszcza się stosowanie plusów i minusów;

 

§ 58.

 

Kryteria oceniania.

 1. Szkolne zespoły przedmiotowe winny sporządzać kryteria wymagań dla poszczególnych przedmiotów.
 2. Ocena prac pisemnych ustalana jest według wymagań edukacyjnych określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

§ 59.

 

Oceny  zachowania.

 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca według kryteriów, biorąc pod uwagę oceny

wystawione  przez poszczególnych nauczycieli uczących w danej klasie, ocenę samorządu

klasowego oraz  samoocenę ucznia. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 1. Ocena zachowania powinna być znana uczniowi na 3 dni przed posiedzeniem RP.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:
 3. a) wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich (odrabianie prac domowych,

punktualność, obowiązkowość, usprawiedliwienie wszystkich nieobecności);

 1. b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (prace społeczne, pomoc innym w nauce, dbałość o sprzęt szkolny);
 2. c) dbałość o honor i tradycje szkoły (konkursy i zawody sportowe, przygotowanie

uroczystości  szkolnej, pełnienie funkcji społecznej w szkole i klasie);

 1. d) dbałość o piękno mowy ojczystej (kultura osobista: zwroty grzecznościowe, właściwe

słownictwo);

 1. e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (palenie papierosów,

picie alkoholu, zażywanie narkotyków, bójki);

 1. f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 2. g) dbałość o estetykę stroju i fryzury, zmienne obuwie – zakaz noszenia wyzywających

strojów, fryzur, makijażu  (w czasie ważniejszych uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy);

 1. h) właściwe zachowanie podczas imprez szkolnych;
 2. i) okazywanie szacunku innym osobom (wykonywanie poleceń nauczycieli, właściwe

zachowanie wobec wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów);

 1. j) przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, dyktafonów, walkmanów, gier komputerowych podczas zajęć lekcyjnych (telefon ma być wyłączony i schowany);
 2. k) przestrzeganie zakazu opuszczania terenu szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych;
 3. l) zachowania patologiczne, stosowanie używek, konflikt z prawem;

 

4.Obowiązują następujące kryteria ocen zachowania:

wzorowe

–  systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, brak spóźnień, usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności;

 • brak ocen niedostatecznych, dopuszczających;
 • bycie wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i estetycznego wyglądu;
 • wzorowe zachowanie w kontaktach z rówieśnikami oraz dorosłymi;
 • aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska;
 • udział w konkursach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych;
 • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;
 • brak kar przewidzianych statutem szkoły;

 

bardzo dobre

 • bardzo dobre spełnianie szkolnych wymagań i systematyczność w nauce;
 • wyróżnianie się kulturą osobistą wobec uczniów i pracowników szkoły;
 • systematyczne uczęszczanie do szkoły, wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę;
 • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;
 • nieuleganie nałogom, nieużywanie wulgarnego słownictwa;
 • brak kar przewidzianych statutem szkoły;

 

dobre

 • nieusprawiedliwienie do 5 godzin nieobecności;
 • niebudzenie zastrzeżeń swoją kulturą osobistą i wyglądem;
 • na miarę swoich możliwości uczestniczenie w pracach zespołu klasowego i życiu szkoły;
 • w ciągu semestru nie więcej niż trzy uwagi  dotyczące obowiązków ucznia ;
 • nieuleganie nałogom i nienamawianie do nich kolegów;
 • brak kar przewidzianych statutem szkoły;

poprawne

– wywiązywanie się z obowiązków szkolnych w stopniu zadowalającym;

– nie usprawiedliwienie najwyżej 10 godzin nieobecności;

– nieuleganie nałogom;

– nienaruszanie swoją postawą, wyglądem przyjętych norm zawartych w obowiązkach ucznia;

– odpowiednie kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;

nieodpowiednie

– naruszanie swoją postawą przyjętych norm współżycia społecznego;

– opuszczanie zajęć bez uzasadnionych powodów, spóźnianie się ,nieusprawiedliwione do 30 godzin;

– zły wpływ na kolegów;

– uleganie nałogom;

– nie stosowanie się do zasad kultury osobistej i estetyki;

– naruszanie przyjętych norm zawartych w obowiązkach ucznia;

naganne

– niewłaściwy stosunek do nauki;

– nieprzestrzeganie przyjętych norm zawartych w obowiązkach ucznia;

– stanowienie  zagrożenia dla środowiska, dewastowanie mienia szkoły;

– kolizja z prawem;

– znęcanie się nad słabszymi i stosowanie :szantażu, wyłudzanie, zastraszanie;

– nieusprawiedliwienie powyżej 30 godzin;

 1. W klasach I-III SP śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

opisowymi.

 1. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują ocenę opisową zachowania. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;

Zaleca się sporządzanie notatek o zachowaniu uczniów .

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganę roczną ocenę zachowania.
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo  najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 60.

 

Procedura odwoławcza.

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni ) mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenie można złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W każdym przypadku o ewentualnej zmianie oceny zachowania decyduje powołana przez dyrektora szkolna komisja, która może wystawić ocenę nie niższą od wcześniej ustalonej, w składzie:
 2. a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako

przewodniczący;

 1. b) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy/dla ucznia;
 2. c) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących te

same zajęcia edukacyjne;

 

W przypadku oceny zachowania:

 

 1. Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący;
 2. wychowawca klasy;
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog;
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 6. przedstawiciel rady rodziców;

 

3) Z uzasadnionych powodów uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego.

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia (załącznik nr 1), w której jest wskazana ocena, o którą ubiega się uczeń. Złożenia prośby winno nastąpić nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin sprawdzający przeprowadza się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 2. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

–  dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako

przewodniczący komisji;

–  nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator;

–  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji;

 1. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:

–  wychowawca klasy;

–  rodzic (prawny opiekun) – na swój wniosek;

–  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, uczący w tym samym gimnazjum – na  wniosek egzaminatora lub rodzica;

 1. Nauczyciel uczący ucznia, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły);
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
  przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i  wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych;
 3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń;
 4. Komisja, o której mowa w pkt c, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

–  podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;

–  pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku

egzaminu;

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. Jeżeli ocena zostanie zmieniona , poprawkę w dokumentacji szkolnej nanosi nauczyciel uczący danego przedmiotu, bądź osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły;
  1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z prawnym opiekunem ucznia;
  2. Jeżeli wynik egzaminu sprawdzającego jest pozytywny, Rada Pedagogiczna zobowiązana jest uwzględnić to w swojej uchwale dotyczącej wyników klasyfikacji;

 

 1. Od ustalonej przez komisję oceny odwołanie nie przysługuje.
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny okresowe (roczne) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Rozdział 7.

Uczniowie szkoły

 

§ 61.

 

 1. W Szkole Podstawowej przestrzegane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higienypracy

umysłowej;

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 3. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 4. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 5. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
 6. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
 7. rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
 8. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
 9. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru

biblioteki;

 1. korzystania z poradnictwa oraz terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;
 2. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i

rozrywkowych;

 1. wpływania na życie Szkoły Podstawowej poprzez działalność samorządową;
 2. odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w szczegółowych kryteriach oceny z zachowania;
 3. posiadania własnej szafki (uczniowie klas IV-VIII) na korytarzu szkolnym, w której może pozostawiać strój sportowy, podręczniki, przybory szkolne. Uczniowie klas I-III posiadają wyznaczone miejsca na swoje przybory w sali lekcyjnej.

-uczeń otrzymuje dostęp do szafki na początku roku szkolnego wskazaną przez wychowace klasy

-uczeń odpowiada za ład i porządek w szafce, którą musi opróżnić tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

– koszty zniszczenia uczniowskiej szafki  ponosi rodzic ucznia

-szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafce

 

 1. Uczeń ma zakaz wnoszenia na teren szkoły niezabezpieczonych narzędzi np.: noża, kastety itp.

 

 

§ 62.

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do

Dyrektora.

 1. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w

ciągu miesiąca i zawiadomić o sposobie jej załatwienie ucznia oraz jego rodziców.

 

§ 63.

 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i

wsparcie, Szkoła Podstawowa zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc

logopedyczną oraz pomoc materialną w postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i

dożywiania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 64.

 

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich

uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;

 1. przedstawiać w terminie siedmiu dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie

nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie zaświadczenia lekarskiego lub

oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

 1. dbać o estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny, obowiązuje strój stosowny do wieku

szkolnego oraz noszenie obuwia zamiennego;

 1. nosić strój galowy w dniach szczególnie uroczystych (biała bluzka lub koszula, ciemna

spódnica lub spodnie);

 1. godnie reprezentować Szkołę Podstawową;
 2. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej;
 3. dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 4. pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do

Szkoły Podstawowej;

 1. nieprzynoszenia telefonu komórkowego do szkoły;
 2. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
 3. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania;
 4. przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Szkoły

Podstawowej oraz regulaminów i procedur obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej;

 1. m) przestrzegać zarządzeń Dyrektora;

 

§ 65.

 

Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1. wzorowe zachowanie;
 2. pracę na rzecz Szkoły Podstawowej;
 3. wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce.

 

§ 66.

 

Ustala się następujące rodzaje nagród:

 • pochwała ustna nauczyciela w oddziale w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;
 • pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców;
 • dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa.

 

§ 67.

 

 1. Uczeń podlega karze za:
 • naruszenie praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych;
 • lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;
 • naruszanie podstawowych zasad współżycia na terenie szkoły.
 1. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.
 2. Zakazane jest stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 3. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców.

 

§ 68.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
 • upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły Podstawowej;
 • nagana wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły Podstawowej;
 • zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz imprezach

klasowych i szkolnych na okres od jednego do dwunastu miesięcy;

 • przeniesienie do innego oddziału decyzją Rady Pedagogicznej.
 1. Dyrektor może wystąpić do właściwego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej

szkoły podstawowej, jeżeli dalszy pobyt ucznia w tej szkole stanowi poważne

zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników albo

ma demoralizujący wpływ na innych.

W szczególności:

 • rażącego naruszenia obowiązujących w szkole przepisów;
 • popełnienie przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu Karnego;

 

§ 69.

 

 1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary.
 2. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
 3. Odwołanie od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę klasy uczeń lub jego

rodzic składana piśmie do Dyrektora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji

o wymierzeniu kary.

 1. Odwołanie rozpatrywane jest przez Dyrektora w terminie 14 dni.
 2. Odwołanie od kary nałożonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej uczeń lub jego rodzic

składa na piśmie za pośrednictwem Dyrektora do Rady Pedagogicznej w terminie siedmiu

dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary.

 1. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie od kary na najbliższym posiedzeniu.

7.Uczeń lub jego rodzice otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu kary w mocy,

uchyleniu kary albo zmianie kary na łagodniejszą od nałożonej.

8.Decyzja Dyrektora lub Rady Pedagogicznej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

 

Rozdział 8.

Ceremoniał szkoły– Sztandar, Hymn szkoły, Logo, Dzień Patrona

 

§ 70

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 • Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania;
 • Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie;

 

2.Poczet sztandarowy.

 • Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy zostaje wytypowany z uczniów klas IV-VIII;
 • Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone;
 • W jego skład wchodzą: chorąży pocztu – uczeń i asysta – dwie uczennice;
 • Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula, garnitur, ciemne buty

Uczennice – biała bluzka, ciemna spódnica, ciemne buty;

 • Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój;
 • Kadencja pocztu sztandarowego trwa co najmniej rok, od momentu jego przejęcia do momentu przekazania;
 • W uzasadnionych wypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły bądź nie właściwe realizowanie obowiązków chorążego lub asysty, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru, decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego;

 

3.Insygnia pocztu sztandarowego.

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;

2)  białe rękawiczki;

W przypadku żałoby na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej;

 

4.Udział sztandaru w:

 • obchodach świąt państwowych;
 • obchodach rocznic, ważnych wydarzeń w życiu kraju, regionu i szkoły;
 • rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
 • ślubowaniu uczniów kas pierwszych;
 • obchodach święta szkoły;

5.Zasady postępowania pocztu sztandarowego podczas uroczystośći określa odrębny regulamin.

 

§ 71.

 

Hymn szkoły

 

 1. Szkoła posiada własny hymn, który wykorzystywany jest podczas uroczystości

szkolnych.

 

§ 72

 

 1. Szkoła posługuje się własnym logo umieszczanym na dokumentach wewnętrznych i

korespondencji.

 

 

§ 73

 

 1. Dzień 27 listopada każdego roku jest obchodzony jako dzień patrona szkoły. Jeśli
  w danym dniu wypada dzień wolny od zajęć, termin obchodów dnia patrona jest

ustalany odrębnie na dany rok szkolny.

 

 

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 

§ 74.

 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom

społeczności szkolnej.

 • Statut jest opublikowany w formie pisemnej i elektronicznej i jest dostępny dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne
  z zapisami niniejszego statutu.

 

§ 75.

 

 1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej 2/3 składu rady. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony.

 

 

Rozdział 9

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 

§ 76.

Zadania Dyrektora :

 1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 2. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 3. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

 1. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 2. ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 6. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
 3. wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 4. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 5. ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania
 • 77.

 

 

 1. Na czas kształcenia na odległość wykorzystane są metody i technik kształcenia  które:
  • mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
  -dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
  -stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
  -materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
  – innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

 

§ 77.

 

 1. Sposoby komunikowania się:
 2. a) dziennik elektroniczny VULCAN;
  b) poczta elektroniczna;
  c) komunikatory ( np. messenger i inne);
  d) platformy edukacyjne (np. moodle, e-podręczniki i inne);
  e) poczta.
  Wychowawca/nauczyciel ustala z uczniami wybrany sposób komunikowania.
 3. W przypadku braku komunikacji elektronicznej z uczniem nauczyciel opracowuje zadania na okres 1 tygodnia i dostarcza je do sekretariatu lub wysyła na adres: nasza_3ostroleka@interia.pl z informacją, dla kogo przeznaczone są materiały, ponadto telefonicznie lub za pośrednictwem wychowawcy informuje ucznia/ rodzica o obowiązku odebrania zadań ze szkoły. Po upływie 7 dni rodzic/uczeń lub upoważniona osoba ma obowiązek dostarczenia do szkoły ( portiernia- proszę korzystać z domofonu) zaklejonej i opisanej koperty zawierającej odpowiedzi do zadań. W przypadku utrudnionego kontaktu ze szkołą zadania dostarczone przez nauczyciela zostaną wysłane pocztą ( prace będą wysyłane w ostatnim dniu tygodnia). O takiej sytuacji powinien poinformować szkołę wychowawca klasy. Rodzice w przypadku utrudnionego kontaktu ze szkołą mogą odesłać prace uczniów pocztą ( przesyłka polecona).

 

§ 78.

 1. Ocenianie postępów uczniów powinno mieć charakter systematyczny i uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów oraz wskazania wynikające z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Ocenianiu podlega zaangażowanie ucznia w procesie pracy zdalnej, systematyczność i poprawność wykonywanych zadań z uwzględnieniem postępów ucznia w przyswajaniu wiedzy.
  3. Postępy uczniów w ramach nauczania zdalnego będą monitorowane poprzez:
 3. a) konsultacje e-mailowe ;
  b) analizę otrzymywanych zadań od uczniów;
  c) testy diagnozująco- sprawdzające przesyłane do uczniów.
 4. Ocenianiu będą podlegać:

a)prace, ćwiczenia wykonywane przez ucznia w toku lekcji online

b)prace wykonywane w domu( ćwiczenia, zadania, filmy) i zdalnie odesłane do nauczyciela

c) ustne wypowiedzi uczniów online

d) samoocena ucznia za pomocą emotio ikony

e) wykonanie zadań, ćwiczeń potwierdzonych przez rodziców za pomocą karty informacyjnej
c) inne formy, po wcześniejszej konsultacji z uczniem i dyrekcją szkoły.

 

 1. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania
 2. Uczeń zobowiązany jest do:
 3. regularnego sprawdzania wiadomości w systemie dziennika elektronicznego  Vulcan
 4. zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi i wskazanymi przez nauczyciela,
 5. wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń samodzielnie,
 6. odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela,
 7. informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w terminie i ustalenie wspólnie z nauczycielem nowego terminu,
 8. podpisywania przesyłanych prac
 9. w miarę możliwości uczestniczyć w lekcjach online

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.

 

 

§ 80.

 

 

1.Nauczyciel

 

 1. ocenia ucznia systematycznie,
 2. uwzględnia dostosowania zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP,
 3. motywuje do systematycznej pracy,
 4. koordynuje proces uczenia się,
 5. udziela dodatkowych wskazówek, wyjaśnień,
 6. wspiera w realizacji działań, informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
 7. organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 8. Nauczyciel w ustalonych godzinach pracy ( wg tygodniowego planu zajęć) jest do dyspozycji zarówno rodziców, jak i uczniów, w tym czasie udziela odpowiedzi na pytania i wyjaśnia pojawiające się wątpliwości

 

§ 81.

 

1.Zajęcia online mogą być przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami i rodzicami.

 

2.Brak udziału w zajęciach interaktywnych w czasie rzeczywistym zostanie usprawiedliwiony, jeżeli nieobecność ta będzie spowodowana trudnościami technicznymi lub innymi (np. koniecznością dzielenia komputera z innymi członkami rodziny) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nauczycielowi.

 

3.Wszelkie materiały udostępniane przez nauczyciela maję służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do stałego kontaktu ze swoimi wychowankami i do informowania dyrekcji o wszelkich zaistniałych problemach.
 2. Wychowawca klasy ma obowiązek ustalenia z rodzicami możliwości pracy zdalnej ( Internet, poczta, inne) – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
  6. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co może przynieść skutki odwrotne (zniechęcenie do pracy) do zamierzonych. Zadania – materiały (prezentacje, linki do stron, test ciągły w Word, artykuły i inne) nauczyciel przekazuje wyłącznie w dniu, w którym odbywają się zajęcia ( zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji).
 3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia.
 4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 5. W przypadku, kiedy nauczyciel ma problemy z komunikacją elektroniczną, może po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z dyrekcją szkoły- skorzystać z pracowni znajdującej się w budynku szkoły.
 6. Dyrekcja zastrzega prawo do naniesienia zmian w regulaminie.
  11.Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności ucznia pozostają zgodne z zapisami w WSO

 

§  81.

 

OCENY Z ZACHOWANIA

 

 1. Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych nie zwalnia uczniów od obowiązku szkolnego w postaci e – learningu.

 

 1. Codzienna aktywność i obowiązek uczniów w postaci logowania się w dzienniku elektronicznym Vulcan lub innej zasugerowanej przez nauczyciela danego przedmiotu platformie będą miały wpływ na punktowy system zachowania i ocenę z zachowania na koniec okresu/semestru.
 2. W szczególności do oceny z zachowania uwzględnia się takie działania jak:

1) systematyczność logowania się i aktywność uczniów na platformie edukacyjnej;

2) utrzymywanie kontaktu w tym szczególnie kontaktu elektronicznego z nauczycielami wg uzgodnień i przyjętych form np.: dziennik elektroniczny. e – mail, sms, portale społecznościowe;

3) bieżące odbieranie poczty elektronicznej i potwierdzanie faktu jej otrzymania;

4) wykonywanie zaleceń, ćwiczeń i zadań polecanych przez nauczycieli;

5) samodzielność wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli

6) terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń oraz przesyłanie ich rozwiązań do bieżącej oceny przez nauczyciela;

7) wykazywanie kreatywności, aktywności, inicjatywy, chęci współpracy, w tym szczególnie podejmowanie działań edukacyjnych z własnej inicjatywy;

8) wykazywanie się wytrwałością, twórczym podejściem do rozwiązywania problemów, motywacją do pracy;

9) podejmowanie prób samooceny;

10) dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi drogą elektroniczną;

11) stosowanie się do zasad dotyczących zachowania, postępowania i bhp w czasie epidemii

 

§ 82.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: nasza_3ostroleka@interia.pl a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji papierowej .

2.Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia

3.Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym ucznia

4.Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Google Meet, skype , Zoom itd.).

 1. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
 2. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 3. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

 

§ 83.

 

 1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny  na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 7 dni od otrzymania oceny.
 2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. W przypadku oceny z zachowania Dyrektor powołuję szkolną  komisję, która decyduje  o ewentualnej zmianie oceny zachowania ale nie  może wystawić oceny niższej od wcześniej ustalonej.
 3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.
 4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.
 7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line.

 

§  84.

 

 1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia .
 2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym.
 3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Google Meet, skype itd.).
 4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
 6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                                                    Marek Wółkowski