Statut

Home/Statut
Statut 2018-05-11T10:29:04+01:00

Statut  

Szkoły Podstawowej  nr 3

im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”

                                                                                                                   Adam Mickiewicz

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrołęce, zwana dalej „Szkołą ” jest szkołą publiczną, która kształci i wychowuje dzieci w 8-letnim cyklu kształcenia.

2. Siedziba szkoły mieści się w Ostrołęce przy ulicy Skowrońskiego 8.

 

§ 2

1. Szkoła Podstawowa używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce, ul. Skowrońskiego 8, 07-417 Ostrołęka.

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) oraz pełnej pieczęci    nagłówkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.

2. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 4

W szkole organizowane są klasy sportowe.

 

§ 5

Postanowienia statutu dotyczące rodziców stosuje się odpowiednio do prawnych opiekunówucznia oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§  6

1. Szkoła jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

2. Szkoła jako jednostka budżetowa gromadzi dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Dochody te noszą nazwę „dochody własne” jednostek budżetowych. Zasady ich  gromadzenia i wydatkowania określają odrębne przepisy.

 

§  7

Szkoła może wynajmować lub udostępniać swoje pomieszczenia na zasadach określonych przez organ prowadzący.

 

§  8

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest  działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie),  na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§  9

Zasady funkcjonowania w szkole  związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§  10

Szkoła posiada imię, sztandar, hymn, logo i własny ceremoniał.

 

§  11

Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są
w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§  12

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania z wykorzystaniem dziennika w postaci elektronicznej.

2. Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka.

3. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego określa regulamin.

 

§  13

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

 

§  14

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie,

a w szczególności:

 1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie,

 2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,  duchowego i fizycznego,

 3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

 4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie,  o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, osiągane są poprzez:

  a) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,

  b) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego,

  c) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,

  d) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

 

§  15

1. Do zadań szkoły  należy:

 1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, realizacja ustalonych podstaw programowych,

 2) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

 4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

 5) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów,

 6) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2. Szkoła  realizuje zadania poprzez:

 1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i  nauczycielowi;

 2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju z  uwzględnienie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

 3) stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

  a) umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania;

  b) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;

  c) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;

  d) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej  edukacji;

  e) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły Podstawowej w następujących formach: 

  f) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  g) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy materialnej Szkoły Podstawowej,

  h) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, rajdach, wycieczkach, innych formach spędzania wolnego czasu.

  i) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły Podstawowej,

  j) współpraca z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań.

 

3. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny

1) Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców  w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej, dojrzałej osobowości oraz uważnej ochronie przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się samodzielności.

 2) Celem działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:

  a) Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości,

  b) Kształtowanie postaw prozdrowotnych,

  c) Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów,

  d) Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

  e) Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

 3) Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo – profilaktycznym szkoły jest:

  a) Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach I, IV, VII  – jeden dzień poświęcony na zajęcia z budowania zespołu klasowego, a w pozostałych przeprowadzenie cyklu pięciu zajęć dotyczących budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdu klasowego.

  b) Prowadzenie zajęć  psychoedukacyjnych poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych.

  c) Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych koleżeństwu, pracy zespołowej.

  d) Tworzenie kontraktów klasowych w oparciu o ogólnoszkolne normy i zasady.

  e) Organizowanie wycieczek, imprez klasowych.

  f) Prowadzenie warsztatów, szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, szczególnie budowania relacji z uczniami i rodzicami.

  g) Doskonalenie współpracy rodzic – wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel – rodzic – pedagog.

  h) Organizowanie konsultacji  nauczycieli dla rodziców.

  i) Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez konsultacje, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, warsztaty.

  j) Uaktualnienie i wdrożenie zasad współpracy z rodzicami.

  k) Realizacja treści wychowawczo – profilaktycznych dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach starszych na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy.

  l) Organizowanie imprez szkolnych propagujących zdrowy styl życia.

  m) Przygotowanie i realizowanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych.

  n) Prowadzenie edukacji wśród rodziców na temat zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

  o) Prowadzenie edukacji wśród uczniów dotyczących przeciwdziałania palenia tytoniu i stosowania różnych używek.

  p) Udział w projektach, akcjach charytatywnych, wolontariacie.

q) Zapoznawanie uczniów i rodziców oraz systematyczne przypominanie  o obowiązujących w szkole normach społecznych oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

  r) Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie.

  s) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy – negocjacje, mediacje.

  t) Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów mających problemy  w zachowaniu.

  u) Organizowanie spotkań z policjantami, pracownikami Straży Pożarnej,Straż Miejska,  ratownikami WOPR, pracownikami kolei na temat bezpiecznych zachowań.

  v) Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

  w) Organizowanie zespołów wychowawczych w przypadku uczniów często sprawiających trudności wychowawcze.

  x) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.

y) Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego.

  z) Organizacja wolontariatu w szkole.

  aa) Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej.

  bb) Wdrożenie systemu nagradzania uczniów za działalność społeczną.

  cc) Prowadzenie współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym.

  dd) Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych i  kulturalnych w szkole oraz wyjść na uroczystości miejskie związane ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych.

  ee) Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej.

  ff) Organizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach międzyszkolnych.

gg) Realizowanie w każdym roku 3 godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom.

  hh) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  poświęconych zwiększaniu samoświadomości uczniów oraz nauce zachowań asertywnych.

  ii) Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w Internecie.

  jj) Przygotowanie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności.

kk) Organizowanie wycieczek, rajdów, konkursów szkolnych, imprez klasowych.

  ll) Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych oraz zawodach sportowych.

  mm) Prowadzenie współpracy z instytucjami, innymi szkołami, środowiskiem lokalnym.

  nn) Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

  oo) Prowadzenie pogadanek dla rodziców w celu poszerzenia wiedzy na temat: prawidłowości  i zaburzeń rozwoju psychicznego oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych.

  pp) Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna).

  qq) Zachęcanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia z zakresu nowoczesnych działań profilaktycznych.

  rr) Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji w przypadku pojawienia się zachowań ryzykownych.

  ss) Propagowanie literatury z zakresu profilaktyki.

 4) Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo – profilaktycznego oraz stanu zagrożeń wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki.

 5) Raport z diagnozy, o której mowa w ust.4, przekazywany jest niż raz na trzy lata radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.

 6) Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.

4. Szkoła realizuje zadania we współpracy z:

 1) rodzicami uczniów;

 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz rodzicom w  zakresie:

  a) diagnozowania środowiska wychowawczego,

  b) rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz określania indywidualnych potrzeb uczniów,

  c) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

  d) wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

  e) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  f) podejmowanie działań profilaktyczno -wychowawczych,

  g) wspieranie nauczycieli w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,

  h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,

  i) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, 

  j) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  k) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

  l) organizowanie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

  m) organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli,

  n) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

  o) korzystania z orzeczeń i opinii – za zgodą rodziców do celów określonych w odrębnych przepisach;

 3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;

 4) innymi instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.

4. Szkoła Podstawowa organizuje naukę religii  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W zajęciach uczestniczą  uczniowie klas I-VIII po złożeniu pisemnej deklaracji w  momencie przyjęcia dziecka do szkoły.

5. Uczniowie klas IV-VIII w uczestniczą w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie po złożeniu pisemnej deklaracji przed rozpoczęciem zajęć.

 

Rozdział 3.

Organy Szkoły Podstawowej

§ 16

Organami Szkoły Podstawowej są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 17

 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

 1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

 2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej  w tym organizowanie zamówień publicznych;

 3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 4) dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej;

 5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

 6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

3. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych jej zadań.

5. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

6.  Dyrektor w celu realizacji powierzonych mu zadań może wydawać zarządzenia.

7.  Podczas nieobecności w pracy Dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.

8. Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie Dyrektora, używając własnej   pieczątki o treści wz. Dyrektora.

 

§ 18

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły Podstawowej.

 

§ 19

1. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły  w zakresie realizacji jego statutowych zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor i wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby  zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy jej członków.

 

§ 20

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im.Adama Mickiewicza w Ostrołęce” , który określa :

 1) organizację zebrań;

 2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

 3) sposób dokumentowania działań rady;

 4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne

 

§ 21

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

2.Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów  są rady oddziałowe rodziców.

3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce”.

4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.

6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.

7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami oraz miejsce na stronie internetowej szkoły.

8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

 

§ 22

1. W szkole  działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:

  a) trzyosobowe samorządy klasowe wyłanianie na zebraniach klasowych;

  b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego  określa „Regulaminu Samorządu Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce” .

4. Samorząd  stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące  wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.

5. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

6. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

7. Dyrektor w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek i udziela  odpowiedzi uzasadniając swoje stanowisko. Termin 30 dniowy ulega zawieszeniu na okres przerw w pracy szkoły określonych w przepisach o organizacji roku szkolnego.

8. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działalności wolontariackiej na terenie Szkoły Podstawowej.

9. Działalność wolontariacka realizowana jest poprzez:

  a)  spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową;

  b) imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi;

  c) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje;

  d) udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą  Dyrektora szkoły i pod nadzorem opiekuna samorządu, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych;

  e) pomoc w organizacji imprez szkolnych;

  f) pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

 

§ 23

1. Organy informują się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach.

2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Szkoły Podstawowej, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.

3. Kolegialne organy Szkoły Podstawowej mogą zapraszać na swoje posiedzenia  przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4. Wszystkie organy Szkoły Podstawowej współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

5. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tych sprawach należy do Dyrektora.

6. Spory między Dyrektorem a innymi organami rozstrzyga komisja, w skład której wchodzi: po jednym przedstawicielu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i opiekun Samorządu. Rozstrzygnięcie komisji zapada większością głosów.

7. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły:

 1) konflikt NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

  a) indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem,

  b) wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą,

  c) wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem,

  d) spotkanie stron konfliktu z dyrektorem,

 2) konflikt WYCHOWAWCA – UCZEŃ:

  a) indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem,

  b) rozmowa z wicedyrektorem,

  c) rozmowa stron konfliktu z dyrektorem,

 3) konflikt NAUCZYCIEL – DYREKTOR:

  a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: po jednym przedstawicielu związków  zawodowych działających w szkole, trzech bezstronnych przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą do ostatecznych rozwiązań,

 4) konflikt NAUCZYCIEL – RODZIC:

  a) rozmowa stron konfliktu z wychowawcą,

  b) rozmowa dyrektora lub wicedyrektora ze stronami konfliktu,

  c) powołanie komisji rozjemczej w składzie: przedstawiciel dyrekcji, po jednym przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej i strony konfliktu,

 5) konflikt DYREKTOR – RODZIC:

  a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dwóchprzedstawicieli Rady Pedagogicznej i strony konfliktu,

 6) konflikt UCZEŃ – UCZEŃ:

  a) rozmowa z wychowawcą,

  b) rozmowa z pedagogiem,

  c) rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły,

 7) konflikt UCZEŃ – RODZIC:

  a) rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku, gdy uczeń i rodzic związani są z tą samą klasą),

  b) spotkanie rodzica ucznia i rodzica (stron w sprawie) z pedagogiem i wicedyrektorem lub Dyrektorem.

 

Rozdział 4.

Organizacja Szkoły Podstawowej

§ 24

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.

2. Liczbę uczniów w oddziałach klas I – VIII określają przepisy prawa oświatowego i ustalenia między Dyrektorem a organem prowadzącym.

3. Oddziałem opiekuje się wychowawca.

4. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor.

5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 25

1. W Szkole Podstawowej są utworzone następujące stanowiska kierownicze:

  a) wicedyrektor

  b) kierownik gospodarczy

  c) główna księgowa.

2. Podziału zadań między Dyrektorem, a wicedyrektorem dokonuje Dyrektor.

3. Tworzenie dodatkowych miejsc wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych  wymaga zgody organu prowadzącego.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku  nieobecności także wicedyrektora inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 26

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęćustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel  prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.

3. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.

4. W wyjątkowych sytuacjach, na czas ściśle określony, Dyrektor może zmienić czas trwania godziny zajęć lub rozpoczynania zajęć dydaktycznych bądź skrócić długość trwania przerw.

 

§ 27

1. Oddziały dzieli się obowiązkowo na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Organ prowadzący może wyrazić zgodę na nieobowiązkowe podziały oddziałów na grupy.

 

§ 28

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację  zajęć edukacyjnych.

 

§ 29

1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.Uczniom objętym kształceniem  specjalnym szkoła zapewnia:

 1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;

 3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub  socjoterapeutyczne;

 4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia objętego kształceniem  specjalnym dotyczy :

  a) form prezentowania wiedzy i umiejętności;

  b) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności:

  c) zadawania prac domowych.

  d) Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.

  e) Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

 

§ 30

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej może powoływać zespoły nauczycieli.na czas określony lub nieokreślony.

3. Pracą zespołu kieruje lider powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego  zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie  pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

§ 31

1.  Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole  przed zajęciami lub po ich zakończeniu   Szkoła Podstawowa organizuje opiekę w świetlicy.

2. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej podczas nieobecności ich rodziców w domu spowodowanej pracą zawodową lub innymi okolicznościami wymagającymi zapewnienia opieki w szkole.

3. Czas pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor dostosowując go do potrzeb rodziców oraz możliwości organizacyjnych Szkoły Podstawowej.

4. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole.

5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

6. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

 1) Organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu pracy domowej.

 2) Organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów.

 3) Tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.

 4) Organizowanie zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny.

 5) Szczegółowe zasady organizacji i przebywania uczniów określa regulamin świetlicy zatwierdzany przez Dyrektora.

 6) Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek przestrzegać regulaminu świetlicy.

 7) Świetlica szkolna pracuje na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 32

1. W szkole  działa biblioteka szkolna. W bibliotece  są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Biblioteka pracuje na  podstawie planu zatwierdzonego przez radę Pedagogiczną.

2. Zadaniem biblioteki jest:

  a) wspomaganie procesu nauczania i wychowania;

  b) wspomaganie realizacji edukacji medialnej uczniów w celu przygotowania dzieci do twórczego i krytycznego odbioru mediów, aby przekaz, który do nich dociera, był jak najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy;

  c) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych;

  d) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów;

  e) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł;

  f) udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej;

  g) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy nauczycieli i rodziców.

3. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów.

4. Biblioteka działa na podstawie Regulaminu biblioteki, który określa prawa i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki.

5. Regulamin biblioteki zatwierdza Dyrektor.

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

7. Godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb uczących się dzieci ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i samorządem Uczniowskim.

 

§ 33

1. Z biblioteki mogą korzystać:

  a) uczniowie;

  b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

  c) rodzice;

  d) inne osoby – za zgodą Dyrektora.

 

§ 34

Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i przygotowanie do udostępniania zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

 

§ 35

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:

  a) tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych,

  b) nauczyciel bibliotekarz: pomaga uczniom w doborze literatury, udziela porad bibliograficznych, udostępnia uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzi indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze.

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:

  a) poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych;

  b) uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów nauczycieli;

  c) gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli;

  d) poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat dla nauczycieli;

  e) tworzenie kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli.

3. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna:

  a) udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;

  b) udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.

 

§ 36

1. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej określone są w regulaminie zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ustala Dyrektor.

5. Na terenie Szkoły Podstawowej może działać sklepik szkolny.

 

§ 37

1. Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organy szkoły i ujęte w arkuszu organizacyjnym. Istnieje możliwość organizowania zajęć dodatkowych niepłatnych lub płatnych z innych źródeł.

2. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia pozalekcyjne: 

 1) zwiększające szanse edukacyjne uczniów: praca z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce;

 2) inne zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów.

3. Na terenie szkoły mogą być organizowane także inne odpłatne zajęcia.

4. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3, za zgodą rodziców.

 

§ 38

1. Szkoła Podstawowa może organizować dla uczniów wycieczki oraz inne imprezy szkolne.

2. Wycieczki oraz inne imprezy szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach (procedurach) ich organizowania. Każda planowana impreza lub wycieczka  szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora lub wicedyrektora i przez niego zatwierdzona.

 

§ 39

1. Szkoła Podstawowa organizuję opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,  rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

2. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych szkoły, a  zasady organizowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

§ 40

1. Szkoła Podstawowa współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania i profilaktyki z poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci.

2. Szkoła Podstawowa w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą w stosunku do rodziców:

  a) świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka;

  b) umożliwia rodzicom zgłaszanie propozycji dotyczących ewaluacji działalności szkoły.

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji

 

§ 41

1. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę, przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.

2. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia Szkoły Podstawowej zgodne jest z przepisami BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

3. Za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele ponoszą odpowiedzialność podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.

4. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z obowiązującym regulaminem.

5. Regulamin dyżurów ustala i zatwierdza Dyrektor.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami.

 

§ 42

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

2. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń   gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy.

3. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły.

4. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców i Dyrekcję Szkoły

6. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

7. Wejście na teren szkoły  zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na terenie osób nieuprawnionych (karta szkolna umożliwiająca wejście do szkoły).

8. W szkole działa monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Nagrane informacje są przechowywane przez okres 1 miesiąca. Jakiekolwiek wykorzystanie zgromadzonych informacji możliwe jest jedynie za zgodą Dyrektora Szkoły.

9. Szkoła  prowadzi działania profilaktyczne polegające na:

 1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

 2) szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

 3) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych.

 

§ 43

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

2. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej  i kierunku kształcenia.

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:

 1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII iVIII;

 2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:

  a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

  b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełno-sprawnością w życiu zawodowym;

  c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

 3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym  i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

4. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, opracowuje zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego oraz nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z tego zakresu.

 

§ 44

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez „Szkolny Wolontariat’’ (zwany dalej SW)  prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych. Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W ramach działalności SW uczniowie klas starszych  w szczególności:

 1) zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

 2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

 3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia szkolnego i lokalnego;

 4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz szkoły i środowiska pozaszkolnego;

 5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;

 6) promują ideę wolontariatu w szkole;

 7) inspirowani są do aktywnego spędzania wolnego czasu;

 8) rozwijają swoje zainteresowania;

 9) kształtują umiejętność działania zespołowego;

 10) zdobywają doświadczenie w różnych dziedzinach;

11) współdziałają z organizacjami społecznymi.

3. Szkolnym Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – opiekun SW.

4. Opiekun SW wraz z wolontariuszami ustala plan pracy  na dany rok szkolny i przedstawia go dyrektorowi szkoły.

5. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego  aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć  uprawniający do uzyskania wpisu.

6. Szkolny Wolontariat będzie realizował zadania poprzez:

 1) przybliżenie młodzieży szkolnej idei wolontariatu podczas umówionych spotkań;

 2) umożliwianie rozpoznawania własnych motywacji do pracy;

 3) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

 4) zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Wolontariatu na stronie internetowej szkoły;

 5) wywieszanie informacji o pracy SW w miejscu do tego przeznaczonym;

 6) poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.

7. Sposoby ewaluacji:

 1) sprawozdanie z pracy SW na koniec roku szkolnego;

 2) rejestr i dokumentacja akcji, w których brali udział wolontariusze;

 3) informacje na stronie internetowej szkoły z bieżących akcji;

4) podziękowania za pracę wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w pracę w SW.

 

§ 45

1.  Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek i imprez szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą  pełną odpowiedzialność za sprzęt.

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe na terenie szkoły  jedynie za zgodą Dyrektora Szkoły oraz osoby nagrywanej lub fotografowanej.   Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

4. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego poza zajęciami edukacyjnymi (podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem ust. 3.

5. Szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych określa regulamin (procedura).

 

Rozdział 5.

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

§ 46

Zadania nauczycieli.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez  szkołę;

 2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy   merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

 3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na  obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

 8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

 9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności  uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

 11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

 12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

 13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnętrznym ocenianiem;

 14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnętrznym Ocenianiu.

 15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.  poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

 16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie  możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

 17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

 19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły  zgodnie ze szkolnym planem WDN;

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

 21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę  międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,  punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów ujętych w regulaminach wewnętrznych;

 22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także potwierdzanie własnoręcznym wpisem do e-dziennika  odbytych zajęć;

 23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

 25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu   ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub  wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego  stanowiska;

 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania ucznia;

 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 4) inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.

 

§ 47

Zadania wychowawców klas.

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów  pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

  1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i  bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

  2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

  3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

  4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym  oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

 6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń  szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

 7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

 8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

 9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i  rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

 10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego   organizowania sobie pracy;

 13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

 14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw  moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

  15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

 16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

 17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 19) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

 20) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 1) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen;

 2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

 3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

 4) sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik);

 5) prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy;

 6) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

§ 48

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2, Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

 2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od  przyjętych norm.

 3) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, prowadzenie w wyznaczonych salach lekcyjnych zajęć oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących  organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązujących w Szkole.

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

 2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

 3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia oraz dyrekcję szkoły poprzez zgłoszenie do sekretariatu.

 4) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

  5) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

  6) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

 1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

 2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

 3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

 4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 49

Zadania bibliotekarza:

1. W szkole podstawowej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.

2. Do szczególnych zadań bibliotekarza należy:

 1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie, konserwowanie I udostępnianie zasobów bibliotecznych w tym księgozbioru, podręczników, materiałów edukacyjnych I materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

 2) udostępnianie zasobów i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,

 3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

 4) prowadzenie zajęć dla uczniów z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

 5) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych,

 6) dbanie o bezpieczeństwo zasobów i ich  stan,

 7) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji,

 8) opracowanie na dany rok szkolny rocznego planu działania,

 9) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia się

 10) organizowanie akcji i konkursów w celu zachęcania uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych; rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, w tym podtrzymywania tożsamości narodowej

  11) udział w kontroli księgozbioru (skontrum).

 

§ 50

Zadania pedagoga:

1. W szkole podstawowej może być zatrudniony za zgodą organu prowadzącego pedagog.

2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju ucznia i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

3. Do szczególnych zadań pedagoga należy:

 1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

 2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

 3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego,

 4) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami szkoły podstawowej i innymi instytucjami,

 6) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej,

 7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki,

 8) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania,

 9) koordynuje prace z zakresu profilaktyki i niedostosowania społecznego oraz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci między innymi narkomanii i alkoholizmowi, współpracuje w tym zakresie z policją, poradniami i w razie potrzeby sądami (kuratorami).

 10) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.         

 11) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 12) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi  uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio dorozpoznanych potrzeb;

 13) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 14) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

 15) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły Podstawowej oraz prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 51

 

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie

           potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia

           odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań

           profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

           uczniów, rodziców i nauczycieli;

 1. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

          oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i

          pozaszkolnym ucznia;

 1. wspieranie wychowawców oddziałów oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów

           problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-

           profilaktycznego Szkoły Podstawowe.

 

§ 52

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy

           głośnej i pisma;

 1. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy

            logopedycznej;

 1. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono

           nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla

           uczniów, rodziców i nauczycieli;

 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

          komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 1. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z

          programu wychowawczego Szkoły Podstawowej i programu profilaktyki.

 

§ 53

 

Do zadań nauczyciela specjalisty należy w szczególności:

 1. prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających opinię   

lub  orzeczenie PPP;

 1. pisemne informowanie wychowawców o efektywności funkcjonowania na zajęciach

          specjalistycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na
          14 dni przed końcem każdego semestru.

 

§ 54

 

Zadania pracowników administracyjnych:

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

Rozdział 6.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego

 

§ 55.

 

 1. Podstawowym celem wewnątrznego oceniania jest :
 2. a)  pomoc uczniom w rozpoznaniu uzdolnień, rozwijaniu umiejętności i motywowaniu do dalszej pracy,
 3. b)  uświadomienie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i  

  umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz    

  formułowanie oceny,

 1. c)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych  

   uzdolnieniach ucznia.

 1. d)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

 1. Podstawowe zasady oceniania

1)W terminie do 30 IX każdego roku szkolnego nauczyciele-wychowawcy informują uczniów oraz  

   rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu

   nauczania i o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy   

   informuje o zasadach oceniania zachowania a nauczyciele prowadzący zajęcia przedmiotowych  

   zasadach oceniania.

Rodzice, prawni opiekunowie są zobowiązani do  

   – zapoznania się z WO

   – kontrolowania na bieżąco postępów w nauce swojego dziecka

   – rzetelnego kontrolowania frekwencji swojego dziecka w szkole

   – uczestniczenia w zebraniach klasowych, a w razie potrzeby utrzymywania stałych kontaktów z

     wychowawcą

   – usprawiedliwiania nieobecności dziecka maksymalnie w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia

     nieobecności

   – zwalniania dziecka z zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach (pisemnie w formie papierowej

     lub elektronicznej (dziennik), ustnie

   – odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane w szkole przez dziecko

2) Oceniamy umiejętności i wiadomości.

3) Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, postępach, a także

o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się.

   Ocena ma pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywować go do  

   dalszych postępów i dostarczyć rodzicom (opiekunom ) informacji o postępach, trudnościach i  

   specjalnych uzdolnieniach ucznia. Istnieje możliwość  ustalania ocen bieżących w formie

opisowej na każdym etapie edukacyjnym. Ocenianie bieżące przekazuje informacje o poziomie

osiągnięć edukacyjnych ucznia, jak też jego zaangażowaniu w zdobywaniu nowych wiadomości i

   umiejętności oraz pokonywaniu trudności.

4) Na ocenę nie mają wpływu zachowanie i cechy osobowościowe ocenianych.

5) Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej.

6) Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu

ocen.

7) Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę

   sprawdzenia umiejętności i wiedzy /nie dotyczy dyslektyków/.  

8) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na

   zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

9) Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki , muzyki , techniki , informatyki należy

wszczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

    W klasach sportowych ocenę semestralną wystawia nauczyciel realizujący podstawę  

     programową po zasiegnięciu opinii nauczycieli prowadzących okreslone dyscypliny sportowe

10) Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni  

     specjalistycznej nauczyciel zobowiązany jest do respektowania wskazań  w stosunku do ucznia,

u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

11) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii

     Publicznejporadni psychologiczno- pedagogicznej spełniającej warunki, o których mowa w  

zwalniaucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka

    obcego .W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  

    indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na

podstawie tego orzeczenia. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacji wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

12) Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

     znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć  

     edukacyjnych, określonym w szkolny planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego  

     programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i

zachowaniaucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i

śródrocznej oceny  klasyfikacji zachowania, zgodnie z par. 12 ust. 4 i par. 13. 5.

13) Uczeń oceniany jest na bieżąco, ( co najmniej 5 ocen cząstkowych z przedmiotu w semestrze).  

     Stosuje się różne formy oceniania:

 1. prace, ćwiczenia wykonywane przez ucznia w toku lekcji;
 2. prace wykonywane w domu;
 3. ustne wypowiedzi uczniów;
 4. sprawdziany pisemne, których treść odpowiada założonym efektom końcowym;
 5. aktywność na lekcji;
 6. estetyka i kompletność zeszytu lub ćwiczeń;
 7. inne formy, ustalone przez nauczyciela, wynikające ze specyfiki przedmiotu.

14) Rodzice są informowani o osiągnięciach uczniów:

 1. na zebraniach klasowych,
 2. na spotkaniach podczas dni otwartych,
 3. na zebraniach semestralne
 1. d)   na spotkaniach indywidualne z wychowawcą i nauczycielami.
 2. e)   za pośrednictwem dziennika elektronicznego

15) Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną ocenę.

16) Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac uczniów w terminie

     możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie.

17) Uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen 4, 75 i ocenę wzorową lub bardzo

     dobrą z zachowania, otrzymuje list, świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Uczeń, który

uzyskał   średnią 5,0  i ocenę wzorową z zachowania otrzymuje nagrodę ufundowaną przez RR.

18)Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii albo etyki, uzyskaną ocenę wlicza się do średniej   

     ocen, o której mowa w punkcie 17. Jeżeli uczeń uczestniczył w zajęciach z obu przedmiotów do      

średniej wlicza się ocenę ustalaną jako średnią zaokrągloną w górę do liczby całkowitej.

19) We wszystkich klasach nauczania zintegrowanego w ocenianiu bieżącym stosujemy

obowiązującą skalę ocen. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, zarówno w stosunku do

osiągnięć, jak i do zachowania ucznia.

20) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i oraz

otrzymują zdanych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

21) Stosuje się ocenianie kształtujące.

 

§ 56

 

Sytuacje oceniania:

 1. W Szkole Podstawowej Nr 3  rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy

się nie później niż 31 stycznia, a drugi z końcem roku szkolnego. Posiedzenie klasyfikacyjne

Rady Pedagogicznej odbywa się  nie później niż 5 dni przed końcem danego semestru.

 1. Ocenianie śródsemestralne:

   a/ poszczególne zespoły przedmiotowe określają wynikające ze specyfiki przedmiotu i   

       jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym

       semestrze,

  b/ ustalone dla każdego przedmiotu formy oceniania muszą być respektowane przez   

       wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości

       wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli

       /patrz: kryteria oceniania/,

  c/ w przypadku uczestniczenia w którejś z obowiązujących form oceniania, bez        

       względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia   

       osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć  

       szkolnych z danego przedmiotu nauczania,

  d/ w sytuacji przystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z punktem „c”

        procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym /jednak wyłącznie w    

        toku zajęć szkolnych/ sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i

        umiejętności,

  e/ jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, może to

 stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu. W przypadku    

 nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast   

 oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”

  g/ poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym     f/ uczeń

      ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu  w

      ustalonej formie przez nauczyciela /z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w    

      podpunkcie   

         /”d”/ w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech  

        tygodni od daty jej wystąpienia,   nauczyciel uznaje ocenę wyższą,

  h/ w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie   

       podlegać powinien nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj  

       zaprezentowanych tą drogą umiejętności,

        w trakcie roku szkolnego, w ciągu jednego tygodnia można przeprowadzić nie więcej  

       niż 3 zaplanowane wcześniej prace klasowe, przy czym najwyżej jedna w ciągu dnia,

   j/ nauczyciel ma prawo sprawdzić umiejętności i wiadomości ucznia bez wcześniejszej  

      zapowiedzi najwyżej z trzech ostatnich jednostek tematycznych

      (kartkówki, odpowiedzi ustne),

   k/ w okresie trzech tygodni przed klasyfikacją /semestralną i roczną/ należy ograniczyć  

      do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzenia osiągnięć, obejmujących   

      zakres szerszy niż jednostki tematyczne,

   l/ z wychowania fizycznego , informatyki lub technologii informatycznej na podstawie        

       opinii wydanej przez lekarza  uczeń może być zwolniony decyzja administracyjną  przez

     dyrektora szkoły (zamiast oceny wpisujemy „zwolniony” albo „zwolniona” ) . Za dopełnienie  

     formalności  dotyczących zwolnienia ucznia z w/w zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel  

     przedmiotu i wychowawca (prawny opiekun ucznia składa wymagane dokumenty do dyrektora

     szkoły)

  ł / w przypadku zwolnienia ucznia z w/w przedmiotów w pierwszym  semestrze uczeń otrzymuje

     ocenę końcową z drugiego semestru. W przypadku zwolnienia w drugim semestrze uczeń  

     otrzymuje ocenę końcową  – „zwolniony” albo „zwolniona”.

 m/ istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na     

      zajęciach  wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnienia z realizacji tych zajęć w ogóle.

      Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy

     też – jakiego rodzaju  ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres;

 n/ uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić przed lekcją  nieprzygotowanie do zajęć bez

    wynikających z tego konsekwencji ( negatywna ocena ),

 o / po dłuższej nieobecności ucznia w szkole należy dać uczniowi możliwość nadrobienia

    zaległości ( karencja 2 tygodnie ),

 p / organizacja zajęć z religii i etyki odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym

      w danym roku szkolnym.

 r /w klasie ósmej uczeń ,aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły musi ze wszystkich

    obowiązkowych przedmiotów otrzymać oceny pozytywne oraz przystąpić do egzaminów

    przeprowadzanych zgodnie z  rozporządzeniem MEN obowiązującymw danym roku szkolnym.

s / w klasach IV – VIII   wprowadza się przedmiot : „ Wychowanie do życia w rodzinie” ,  decyzję

o uczęszczaniu dziecka na  w/w lekcję podejmują rodzice –  pisemna deklaracja

t/  jeżeli w danej klasie prowadzone są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, to wszyscy

   uczniowie danej klasy są zobowiązani do udziału w tych zajęciach. Udział w tych zajęciach nie

jest oceniany.

u/ uczeń klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie

   tylko w wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii

   rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

v/ na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy

lub  na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może

   postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo

wyższej  również w ciągu roku szkolnego.

 1. Klasyfikacje

a/ na trzy tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem  

     Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego  

     rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów nauczania i ocenie  

     zachowania. W stosunku do ucznia, który przejawia chęć poprawienia oceny i jest to możliwe w  

     oparciu o jego dotychczasową pracę i uzyskiwane wyniki, nauczyciel ustala w porozumieniu z

     uczniem zakres i formę poprawy.

b/ najpóźniej 3 dni  przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są do  

    wystawienia w dzienniku oceny semestralnej /rocznej/.Jest to ocena ostateczna.

c/ w przypadku, gdy wystawienie oceny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia jest niemożliwe

    wystawienie (szczególna sytuacja  losowa) , ocenę wystawia nauczyciel wyznaczony przez

   dyrektora szkoły

d/ oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia      

     edukacyjne,  

e/ ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna

      może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, który odbywa się w

     ostatnim tygodniu ferii letnich w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w

     porozumieniu z uczniem i jego rodzicami,

f/egzamin poprawkowy jest egzaminem składającym się z dwóch części (pisemnej i   

      ustnej) ,na podstawie których jest ustalona ocena roczna,

g/ egzamin poprawkowy roczny obejmuje wymagania edukacyjne wynikające z

    podstawy programowej w danym roku szkolnym,

 h/ uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z

     jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy

     z tych zajęć.

  i/ uczeń, który zdał egzaminy poprawkowe, otrzymuje promocję,

  j/ uczeń, który nie zdał egzaminu z jednych z obowiązujących zajęć edukacyjnych może

     jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego być promowany do klasy programowo

     wyższej pod warunkiem, że zajęcia te są w niej kontynuowane,

  k/ uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub

      klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym

      terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza

      komisja powołana przez dyrektora szkoły.

  W skład komisji wchodzą:

                           1.Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –

                           2.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu – jako      

                              przewodniczący

 1. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia      

                              edukacyjne.

  l/ z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

        skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę  

        ustaloną przez komisję

  Egzamin klasyfikacyjny

a/ do egzaminu klasyfikacyjnego mają prawo przystąpić uczniowie, którzy realizowali     

    indywidualny  tok nauki, nie byli klasyfikowani z przyczyn usprawiedliwionych,

b/ egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, natomiast z

    plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim

    formę zadań praktycznych,

c/ termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalony przed posiedzeniem klasyfikacyjnym

   Rady Pedagogicznej, ale przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

   zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego

  ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

d/ egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki lub obowiązek

   szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w

składzie:

                  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji

                  2) drugi nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących  

                  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

e/ zadania egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z dyrektorem

   szkoły,    

f/  uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w

   wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez

   dyrektora szkoły.                                                                                                                            

g/ uczeń, który obowiązek szkolny lub obowiązek nauki spełnia poza szkołą nie jest objęty   

   egzaminem klasyfikacyjnym z obowiązujących zajęć edukacyjnych :  technika, plastyka, muzyka,

   wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

h/ z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne

   prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia /protokół stanowi

  załącznik do arkusza ocen ucznia/.

 

§ 57

 

Ocenianie semestralne

 1. Ocena bieżąca i oceny klasyfikacyjne ustalane są według następującej skali ustalonej przez MEN
 1. W rubrykach ocen bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie :

                           – plusów i minusów

                     – skrótów : nb ( nieobecność)  , zw (zwolniony)

 1.   W ocenie podsumowującej I semestr (ocenie śródrocznej) dopuszcza się stosowanie plusów  

      i minusów.

 

§ 58

 

Kryteria oceniania

 1. Szkolne zespoły przedmiotowe winny sporządzać kryteria wymagań dla poszczególnych przedmiotów
 2. Ocena prac pisemnych ustalana jest według wymagań edukacyjnych określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

§ 59

 

Oceny  zachowania  

 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca według kryteriów biorąc pod uwagę oceny  

     wystawione  przez poszczególnych nauczycieli uczących w danej klasie, ocenę samorządu  

     klasowego oraz  samoocenę ucznia.

           Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 1. Ocena zachowania powinna być znana uczniowi na 3 dni przed posiedzeniem RP.
 2. Ocena zachowania uwzględnia:

   a/ wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich (odrabianie prac domowych,

punktualność,   

       obowiązkowość, usprawiedliwienie wszystkich nieobecności);

   b/ postępowanie z dobrem społeczności szkolnej  (prace społeczne, pomoc innym w nauce,

       dbałość o sprzęt szkolny);

  c/ dbałość o honor i tradycje szkoły (konkursy i zawody sportowe, przygotowanie

       uroczystości  szkolnej, pełnienie funkcji społecznej w szkole i klasie);

  d/ dbałość o piękno mowy ojczystej (kultura osobista: zwroty grzecznościowe, właściwe

      słownictwo ) ;

  e/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (palenie papierosów,

picie alkoholu, zażywanie narkotyków, bójki )

        f/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

        g/ dbałość o estetykę stroju i fryzury, zmienne obuwie – zakaz noszenia wyzywających

            strojów,fryzur, makijażu  (w czasie ważniejszych uroczystości szkolnych obowiązuje strój

           galowy)

        h/ właściwe zachowanie podczas imprez szkolnych,                                         

        i/ okazywanie szacunku innym osobom (wykonywanie poleceń nauczycieli, właściwe

zachowanie wobec wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów),

        j/ przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, dyktafonów, walkmanów, gier  

           komputerowych podczas zajęć lekcyjnych (telefon ma być wyłączony i schowany)

        k/ przestrzeganie zakazu opuszczania terenu szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych

        j/ zachowania patologiczne, stosowanie używek, konflikt z prawem

 

4.Obowiązują następujące kryteria ocen zachowania:

wzorowe

–    systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i  nie spóźnia się, usprawiedliwił

wszystkie godziny nieobecności

 • brak ocen niedostatecznych, dopuszczających,
 • jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej i estetycznego wyglądu,
 • wzorowe zachowanie w kontaktach z rówieśnikami oraz dorosłymi,
 • uczeń aktywnie biorący czynny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska,
 • pożądany udział w konkursach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych,
 • przestrzega praw i obowiązków ucznia
 • uczeń nie był karany żadną z kar przewidzianych statutem szkoły.

 

bardzo dobre

 • bardzo dobrze spełnia szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,
 • wyróżnia się kulturą osobistą wobec uczniów i pracowników szkoły,
 • systematycznie uczęszcza do szkoły, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 • przestrzega praw i obowiązków ucznia
 • nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa,
 • uczeń nie był karany żadną z kar przewidzianych statutem szkołydobre
 • nie usprawiedliwił do 5 godzin nieobecności,
 • swoją kulturą osobistą i wyglądem nie budzi zastrzeżeń,
 • na miarę swoich możliwości uczestniczy w pracach zespołu klasowego i życiu szkoły,
 • w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż trzy uwagi  dotyczące obowiązków ucznia
 • nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
 • uczeń nie był karany żadną z kar przewidzianych statutem szkoły

poprawne

 • w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • nie  usprawiedliwił najwyżej 10 godzin nieobecności,
 • nie ulega nałogom,
 • swoją postawą , wyglądem nie narusza przyjętych norm zawartych w obowiązkach ucznia
 • odpowiednie kontakty z rówieśnikami i dorosłymi .

nieodpowiednie

 • swoją postawą narusza przyjęte normy współżycia społecznego,
 • bez uzasadnionych powodów opuszcza zajęcia, spóźnia się , ma nieusprawiedliwione do 30 godzin,
 • ma zły wpływ na kolegów,
 • uległ nałogom,
 • nie stosuje się do zasad kultury osobistej i estetyki.
 • narusza przyjęte normy zawarte w obowiązkach ucznia

naganne

     – niewłaściwy stosunek do nauki,

–     nie przestrzega przyjętych normy zawartych w obowiązkach ucznia

 • stanowi zagrożenie dla środowiska, dewastuje mienie szkoły,
 • wszedł w kolizję z prawem,
 • znęca się nad słabszymi i stosuje :szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
 • nie usprawiedliwił powyżej 30 godzin.
 1. W klasach I-III SP śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

opisowymi.

 1. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują ocenę opisową   

   zachowania. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono

   zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub

  odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

   indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

   Zaleca się sporządzanie notatek o zachowaniu uczniów .

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę  o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub

   nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono

nagann roczną ocenę  zachowania.

 1. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

    Klasyfikacyjnązachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń

klasy programowo  najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 60

Procedura odwoławcza

 1. Uczeń lub jego rodzice  (opiekunowie prawni ) mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły ,

   jeżeli uznają , że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

trybuustalenia tej oceny . Zastrzeżenie można złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć

dydaktyczno- wychowawczych. W każdym przypadku o ewentualnej zmianie oceny zachowania

decyduje powołana przez dyrektora szkolna komisja, która może wystawić ocenę nie niższą od

wcześniej ustalonej w składzie:

 1.               a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako  

                 przewodniczący.

 1.               b) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   

   dla danej klasy/dla ucznia.

 1.               c) Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących te

    same zajęcia edukacyjne

 

W przypadku oceny zachowania:

 

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako  przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Z uzasadnionych powodów uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego.
 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia (załącznik nr 1), w której jest wskazana ocena, o którą ubiega się uczeń. Złożenia prośby winno nastąpić nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Egzamin sprawdzający przeprowadza się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje trzyosobową
  komisję w składzie:

–  dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako  

  przewodniczący komisji,

–  nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,

–  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:

–  wychowawca klasy,

–  rodzic (prawny opiekun) – na swój wniosek,

–  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, uczący w tym samym gimnazjum – na  wniosek egzaminatora lub rodzica.

 1. Nauczyciel uczący ucznia, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
  przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i  wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 4. Komisja, o której mowa w pkt c, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

–  podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

–  pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku  

egzaminu.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. Jeżeli ocena zostanie zmieniona , poprawkę w dokumentacji szkolnej nanosi nauczyciel uczący danego przedmiotu, bądź osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
   1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z prawnym opiekunem ucznia.
   2. Jeżeli wynik egzaminu sprawdzającego jest pozytywny, Rada Pedagogiczna zobowiązana jest uwzględnić to w swojej uchwale dotyczącej wyników klasyfikacji.
 1. Od ustalonej przez komisję oceny odwołanie nie przysługuje
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny okresowe (roczne) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 7.

Uczniowie szkoły

 

§ 61

 

 1. W Szkole Podstawowej przestrzegane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw

Dziecka.

 1. W szczególności uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higienypracy

umysłowej;

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
 2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 3. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 4. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 5. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
 6. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
 7. rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
 8. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
 9. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru

biblioteki;

 1. korzystania z poradnictwa oraz terapii pedagogicznej, psychologiczneji logopedycznej;
 2. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i

rozrywkowych;

 1. wpływania na życie Szkoły Podstawowej poprzez działalność samorządową;
 2. odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w szczegółowych kryteriach

oceny z zachowania.

 

§ 62

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do

Dyrektora.

 1. Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w

ciągu miesiąca i zawiadomić o sposobie jej załatwienie ucznia oraz jego rodziców.

 

§ 63

 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i

wsparcie, Szkoła Podstawowa zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc

logopedyczną oraz pomoc materialną w postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i

dożywiania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 64

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich

uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;

 1. przedstawiać w terminie siedmiu dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie

nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formiezaświadczenia lekarskiego lub

oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

 1. dbać o estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny, obowiązuje strój stosowny do wieku

szkolnego oraz noszenie obuwia zamiennego;

 1. nosić strój galowy w dniach szczególnie uroczystych (biała bluzka lub koszula, ciemna

spódnica lub spodnie);

 1. godnie reprezentować Szkołę Podstawową;
 2. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników SzkołyPodstawowej;
 3. dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;
 4. pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do

Szkoły Podstawowej;

 1. wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas trwania zajęć

           edukacyjnych;

 1. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
 2. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania;
 3. przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Szkoły

Podstawowej oraz regulaminów i procedur obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej;

 1. przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

 

§ 65

 

Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1. wzorowe zachowanie;
 2. pracę na rzecz Szkoły Podstawowej;
 3. wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce.

 

§ 66

 

Ustala się następujące rodzaje nagród:

 1. pochwała ustna nauczyciela w oddziale w obecności uczniów;
 2. pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
 3. pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;
 4. pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców;
 5. dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa.

 

§ 67

 

 1.    Uczeń podlega karze za:
 1. naruszenie praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych;
 2. lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;
 3. naruszanie podstawowych zasad współżycia na terenie szkoły.
 1. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.
 2. Zakazane jest stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
 3. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców.

 

§ 68

 

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły Podstawowej;
 2. nagana wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły Podstawowej;
 3. zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz imprezach

           klasowych i szkolnych na okres od jednego do dwunastu miesięcy;

 1. przeniesienie do innego oddziału decyzją Rady Pedagogicznej.
 1. Dyrektor może wystąpić do właściwego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej

szkoły podstawowej, jeżeli dalszy pobyt ucznia w tej szkole stanowi poważne

zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczniów, nauczycieli lub innych pracowników, albo

ma demoralizujący wpływ na innych.

W szczególności:

 1. rażącego naruszenia obowiązujących w szkole przepisów;
 2. popełnienie przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu karnego.

 

§ 69

 

 1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary.
 2. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
 3. Odwołanie od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę klasy uczeń lub jego

rodzic składana piśmie do Dyrektora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji

o wymierzeniu kary.

 1. Odwołanie rozpatrywane jest przez Dyrektora w terminie 14 dni.
 2. Odwołanie od kary nałożonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej uczeń lub jego rodzic

składa na piśmie za pośrednictwem Dyrektora do Rady Pedagogicznejw terminie siedmiu

dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary.

 1. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie od kary na najbliższym posiedzeniu.

         7.Uczeń lub jego rodzice otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu kary w mocy,

uchyleniu kary albo zmianie kary na łagodniejszą od nałożonej.

         8.Decyzja Dyrektora lub Rady Pedagogicznej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

Rozdział 8.

Ceremoniał szkoły – Sztandar,  Hymn szkoły, Logo, Dzień Patrona

 

§ 70

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką    jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

 

2.Poczet sztandarowy

 1. Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy zostaje wytypowany z uczniów klas IV-VIII.
 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 3. W jego skład wchodzą: chorąży pocztu – uczeń i asysta – dwie uczennice.
 4. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

           Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula, garnitur,ciemne buty

           Uczennice – biała bluzka, ciemna spódnica, ciemne buty

 1. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
 2. Kadencja pocztu sztandarowego trwa co najmniej rok, od momentu jego  przejęcia do momentu przekazania.
 3. W uzasadnionych wypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły bądź nie właściwe realizowanie obowiązków chorążego lub asysty, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru, decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 

3.Insygnia pocztu sztandarowego

     1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę

         kołnierza, spięte na lewym biodrze,

     2) białe rękawiczki.

W przypadku żałoby,na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

4.Udział sztandaru w:

 1. obchodach świąt państwowych;
 2. obchodach rocznic, ważnych wydarzeń w życiu kraju, regionu i szkoły;
 3. rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego;
 4. ślubowaniu uczniów kas pierwszych;
 5. obchodach święta szkoły szkoły

5.Zasady postępowania pocztu sztandarowego podczas uroczystośći określa odrębny regulamin.

 

§ 71

 

Hymn szkoły

 

  1. Szkoła posiada własny hymn, który wykorzystywany jest podczas uroczystości    

           szkolnych.

 

§ 72

 

   1. Szkoła posługuje się własnym logo umieszczanym na dokumentach wewnętrznych i

           korespondencji.

 

§ 73

    1. Dzień 27 listopada każdego roku jest obchodzony jako dzień patrona szkoły. Jeśli w danym dniu wypada dzień wolny od zajęć, termin obchodów dnia patrona jest ustalany odrębnie na dany rok szkolny.

 

Rozdział 8

Oddziały gimnazjalne

 

§ 74

 

 1. W okresie od 1 września 2017r.do 31 sierpnia 2019 r. w szkole podstawowej funkcjonują klasy Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z obiektów szkolnych i ich wyposażenia, w tym biblioteki i stołówki szkolnej
 3. Klasy gimnazjalne realizują cele i zadania określone w podstawie programowej gimnazjum uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki.
 4. Cele i zadania klas gimnazjalnych realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:
 1. szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność klas z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podstawowej uwzględniający klasy gimnazjalne
 1. Do uczniów klas gimnazjalnych i ich oceniania mają zastosowanie przepisy rozdziału 6 (Wewnętrzne ocenianie)
 2. Uczniowie klas gimnazjalnych wchodzą w skład samorządu uczniowskiego szkoły na zasadach określonych w rozdziale 3 (Organy szkoły)
 3. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych wchodzą w skład rady rodziców szkoły na zasadach określonych w  rozdziale 3 (Organy szkoły)
 4. Klasy gimnazjalne kontynuują tradycje Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce i pełnią pieczę nad jego sztandarem do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
 5. Dokumentacja pedagogiczna klas gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach do zakończenia kształcenia w tych klasach.
 6. W klasach gimnazjalnych wprowadza się przedmiot : „ Wychowanie do życia w rodzinie” . Decyzję  o uczęszczaniu dziecka na w/w lekcję podejmują rodzice – pisemna deklaracja

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

 

§ 75

 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom

społeczności szkolnej.

 1. Statut jest opublikowany w formie pisemnej i elektronicznej i jest dostępny dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z

zapisami niniejszego statutu.

 

§ 76

 

 1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej 2/3 składu rady. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony.

 


Załącznik do uchwały nr 7 / 2017 / 2018

z dnia 28.11.2017 r.

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3

im Adama Mickiewicza

w Ostrołęce.