ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 

Home/Aktualności/ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020

DYREKTORA SZKOŁY …………. Nr ……. w …………………………..

z dnia  31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
z dnia 31.08.2020r.

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły

 1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje obowiązkowy minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady
  (szatnia – uczniowie klas I – VI; wiatrołap przy wejściu głównym – ucz. klas VII-VIII)  jeden rodzic z dzieckiem zachowując   obowiązujący  dystans społeczny  od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic i dziecko muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
 7. Rodzic odprowadający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 8. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu do placówki.
 9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 11. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 13. Uczniowie  przebierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. W pierwszym tygodniu nauki rodzice z zachowaniem odległości mogą pomóc dziecku podczas przebierania się.
 14. Rodzic/ prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 15. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia lub odesłaniu do domu.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Nauczyciel prowadzący ostatnia lekcję w danej klasie pierwszej, odprowadza uczniów do szatni.
 3. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 4. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę zasłaniającą nos i usta. 
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy, telefoniczny, dziennik Vulcan lub kontakt osobisty.
 6. Uczeń klasy I – VIII po zakończonych zajęciach udaje się do szatni lub do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
z dnia 31.08.2020r.

2.   PROCEDURA  POBYTU I  ZABAWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych oraz po zakończonej dezynfekcji.
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( katar, kaszel, gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia).
 7. Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy zabawek i zbędnych przedmiotów.
 8. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 9. Podczas zajęć organizowanych w świetlicy uczniowie korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych. Pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia. Po zakończonych zajęciach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
 10. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły lub nauczyciel.
 11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 12. Sala, w której odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażona jest w środki dezynfekcji rąk. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
 13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim, z zachowaniem dystansu społecznego, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły.
 14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
 15. Uczniowie bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w miejscach wskazanych przez nauczyciela.
 16. Zabawki /pomoce używane przez uczniów w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po dniu pobytu dzieci w szkole.
 17. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 18. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 19. W okresie epidemii główną formą kontaktu wychowawców świetlicy z rodzicami/opiekunami prawnymi  uczniów jest: telefon i e-dziennik.
 20. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z zasadami funkcjonowania szkoły w trakcie pandemii, podanymi na stronie internetowej naszej placówki.
 21. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
z dnia 31.08.2020r.

3. Procedura pobytu w sali dydaktycznej 

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. W zajęciach lekcyjnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy. Uczeń, którego rodzina przebywa na kwarantannie nie moze brać udziału w zajęciach.
 6. W sali lekcyjnej uczeń nie ma obowiązku zakładania maseczki.
 7. Wchodząc do klasy uczniowie dezynfekują ręce
 8. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty
  i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić
  i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 9. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.
 10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 11. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  
 12. Jeśli warunki pozwalają uczniowie siadają pojedynczo. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości między poszczególnymi ławkami.
 13. Uczniowie w trakcie lekcji zgłaszają swoje potrzeby poprzez podniesienie ręki, nie wstają z krzeseł, nie chodzą po klasie (mogą przemieszczać się w sali tylko na wyraźne polecenie nauczyciela)
 14. Uczeń ma obowiązek zasłania oczu, nosa, ust podczas kichania i kaszlu.
 15. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
 16. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 17. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 18. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie droga telefoniczną powiadomić sekretariat szkoły oraz  rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
z dnia 31.08.2020r.

4. Procedura pobytu grupy na placu zabaw i na boisku szkolnym

1.Na boisku szkolnym oraz na placu zabaw mogą przebywać dwie grupy uczniów.

2.Każda grupa ma wydzieloną swoją strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy oraz gier sportowych,lecz dopiero po dezynfekcji sprzętów.

3.Między grupami powinna być zachowana bezpieczna odległość.

4.Opiekunowie starają się zapewnić ,aby dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

5.Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci, zachowując reżim sanitarny.

6.Urządzenia znajdujące się na placu zabaw i na boisku szkolnym są codziennie dezynfekowane.

7.Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców i osób upoważnionych do odbioru dzieci.

8.Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek.

9.Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw,ingeruje,gdy nie zachowują właściwej odległości.

10.Powrót do budynku szkolnego odbywa się po przeliczeniu uczniów i z egzekwowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

11.Po wejściu do budynku szkoły ,uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem dezynfekcyjnym.

12.Urządzenia znajdujące się na placu zabaw i na boisku są dezynfekowane na zakończenie każdego dnia.

 

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
z dnia 31.08.2020r.

5.Procedura wyjścia grup uczniów na boiska szkolne, udziału w zajęciach sportowych w  salach gimnastycznych oraz użytkowania szatni

 1. Szkoła w okresie COVID – 19  zezwala na wycieczki bliższe z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.
 2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  korzystają z boisk szkolnych, sal gimnastycznych i szatni przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe lub salę gimnastyczną , nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na obiektach sportowych oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z nich.
 4. Dopóki pogoda na to pozwoli, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na  świeżym powietrzu.
 5. Uczniowie wchodzą na obiekty sportowe po dzwonku na lekcję i wychodzą z obiektów również po dzwonku na lekcję.
 6. W czasie przerwy uczniowie przebywają w szatniach.
 7. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie .Przy 3 grupach ćwiczebnych jedna przebiera się w szatni przy boisku lub na sali gimnastycznej.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć i po wyjściu z zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk.
 9. Po lekcjach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej – dokładne mycie rąk , zmiana ubioru.
 10. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna).
 1. Po wyjściu grupy z szatni , sali gimnastycznej pomieszczenie te będą wietrzone.
 1. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
 2. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i sal gimnastycznych są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły lub uczeń dyżurny. Następna grupa uczniów może przebywać na i obiektach sportowych po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

    Załącznik nr 11
  do Zarządzenia Dyrektora
  Szkoły Podstawowej nr 3 
  im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
  z dnia 31.08.2020r.

  11.Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej.

  1. W czasie epidemii sprzęty (klawiatura) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.
  2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce.
  3. Uczniowie zajmują swoje stanowisko pracy.
  4. Nie chodzą po sali.
  5. Po skończonych zajęciach uczniowie dezynfekują ręce, a dyżurni klawiatury.

   Załącznik nr 12
   do Zarządzenia Dyrektora
   Szkoły Podstawowej nr 3 
   im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
   z dnia 31.08.2020r.

   12.PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

    

   Postanowienia ogólne:

   1. Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
   2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). 
   3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
   4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
   5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
   6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
   7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

    

    

   REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

    

   1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
   2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
   3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
   4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. 
   5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
   6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
   7. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

    

   ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

   1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
   2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
   3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
   4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
   5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
   6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
   7. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
   8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie
    z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
   9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
   • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
   • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

   Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

   Załącznik nr 14
   do Zarządzenia Dyrektora
   Szkoły Podstawowej nr 3 
   im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce
   z dnia 31.08.2020r.

   14.PROCEDURY PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
   NA PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH

   1. Opracowując harmonogram dyżurów, należy uwzględnić w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły)
   2. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy, w tym dyżurujący nauczyciele nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
   3. Dyżurujący nauczyciele powinni w czasie przerwy znajdować się w takim miejscu,
    aby w zasięgu ich wzroku byli wszyscy uczniowie.
   4. Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu powinni całkowicie skupić się na zapewnieniu uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas przerwy, szczególną uwagę zwracać na to aby uczniowie unikali większych skupisk, ścisku.
   5. Nauczyciele pełnią dyżury według ułożonego na bieżący rok, imiennego harmonogramu, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
   6. W przypadku nieobecności wyznaczonego nauczyciela zastępuje go ten nauczyciel,
    który pełni za niego zastępstwo na lekcji przed daną przerwą.
   7. Nauczyciel dyżurujący zmuszony przez nagłe okoliczności do opuszczenia dyżuru powinien poprosić o zastępstwo wybraną osobę.
   8. Nauczyciele klas I-III zostaną wyłączeni z ogólnego harmonogramu dyżurów.
   9. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.
   10. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie w czasie przerwy będą mogli korzystać z placu zabaw, boiska, terenu szkoły poza budynkiem pod opieką dyżurującego nauczyciela.
   11. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją.
By | 2020-08-31T19:58:54+01:00 31 sierpnia, 2020|Aktualności|Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  została wyłączona

About the Author: